Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


E-mail this page

Conference InformationFull Title: Српски као страни језик у теорији и пракси
         
Short Title: srpskikaostrani
Location: Belgrade, Serbia
Start Date: 24-Oct-2014 - 25-Oct-2014
Contact: Vesna Krajisnik
Meeting Email: click here to access email
Meeting URL: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/
Meeting Description: Тематске области којима ће овај скуп бити посвећен јесу:

1. организација наставе српског као стра ног језика

а) језички нивои: граматика, лексика, правопис
б) књижевно-културолошки ниво
в) комуникативни приступ у настави
г) дидактичка средства у настави

2. вредновање у настави српског као страног језика

3. статус српског као страног језика у иностранству

а) лекторати, институти, универзитети, школе
б) позиционирање српског као страног језика у новонасталим приликама (раслојавање српскохрватског језичког подручја)
в) могућности и проблеми организације наставе у иностранству

4. перспективе даљег развоја српског као страног језика

5. нове тенденције у настави српског као страног језика
Linguistic Subfield: Applied Linguistics; General Linguistics
Subject Language: Serbian
LL Issue: 25.2682


Back
Calls and Conferences main page