Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.


E-mail this page

Conference InformationFull Title: Српски као страни језик у теорији и пракси
         
Short Title: srpskikaostrani
Location: Belgrade, Serbia
Start Date: 24-Oct-2014 - 25-Oct-2014
Contact: Vesna Krajisnik
Meeting Email: click here to access email
Meeting URL: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/
Meeting Description: Тематске области којима ће овај скуп бити посвећен јесу:

1. организација наставе српског као стра ног језика

а) језички нивои: граматика, лексика, правопис
б) књижевно-културолошки ниво
в) комуникативни приступ у настави
г) дидактичка средства у настави

2. вредновање у настави српског као страног језика

3. статус српског као страног језика у иностранству

а) лекторати, институти, универзитети, школе
б) позиционирање српског као страног језика у новонасталим приликама (раслојавање српскохрватског језичког подручја)
в) могућности и проблеми организације наставе у иностранству

4. перспективе даљег развоја српског као страног језика

5. нове тенденције у настави српског као страног језика
Linguistic Subfield: Applied Linguistics; General Linguistics
Subject Language: Serbian
LL Issue: 25.2682


Back
Calls and Conferences main page