LINGUIST List 10.1905

Fri Dec 10 1999

Jobs: General Linguistics, Phonology

Editor for this issue: Lydia Grebenyova <lydialinguistlist.org>


Directory

  1. Registrator, General Ling: Full Prof/ Uppsala University, Sweden
  2. T. A. Hall, Phonology: Research/ Berlin, Germany

Message 1: General Ling: Full Prof/ Uppsala University, Sweden

Date: Fri, 10 Dec 1999 06:30:54 -0500 (EST)
From: Registrator <Anna.Sagvall_Heinling.uu.se>
Subject: General Ling: Full Prof/ Uppsala University, Sweden


Rank of Job: Full professor
Areas Required: General linguistics
Other Desired Areas: 
University or Organization: Uppsala University
Department: Linguistics
State or Province: Sweden
Country: Sweden
Final Date of Application: December 13, 1999
Contact: Registrator Anna.Sagvall_Heinling.uu.se

Address for Applications:
Box 256
Uppsala
 S-751 05 
Sweden

At the website of Uppsala University
(www.personalavd.uu.se/annonser/proflingvi.html), a chair in general
linguistics is currently being advertized. The chair encompasses
linguistics in a broad sense as the study of human language in its
spoken and written forms, from the level of sounds to the level of texts, and
from different theoretical and methodological points of view. 

Letter of application, CV and list of publications may be faxed to fax 
number +4618-471 20 00. Deadline for application December 13, 1999. The
announcement follows below.
Fr�n: www.personalavd.uu.se/annonser/proflingvi.html

UPPSALA UNIVERSITET
PROFESSOR I LINGVISTIK

vid institutionen f�r lingvistik.
Tilltr�de, om m�jligt, den 1 september 2000.

Dnr: UFV-PA 1999/5362

�mnesomr�de: Professuren omfattar �mnet lingvistik uppfattat i vid
bem�rkelse som studiet av m�nniskans spr�k i dess talade och skrivna
form, fr�n ljudniv� till textniv�, samt ur skilda teoretiska och
metodologiska perspektiv.

Beh�righetskrav: Enligt 4 kap 5 � h�gskolef�rordningen �r den beh�rig
att anst�llas som professor som visat s�v�l vetenskaplig som pedagogisk
skicklighet. Enligt Uppsala universitets anst�llningsordning skall den 
vetenskapliga skickligheten ha visats genom sj�lvst�ndiga forskningsinsatser 
som i betydande grad �verstiger vad som kr�vs f�r docentkompetens. F�r
beh�righet g�ller vidare att den s�kande har visat den
undervisningsf�rm�ga som kr�vs f�r anst�llningen och dessutom, om
s�rskilda sk�l ej f�religger, ha genomg�tt f�r verksamhet inom
universitetet relevant pedagogisk utbildning.

Beh�rig till denna professur �r den som utf�rt forskning av betydelse
inom centrala delar av lingvistik�mnet s�som det beskrivs ovan.

Bed�mningsgrunder: Som bed�mningsgrunder vid anst�llning av l�rare vid
universitetet skall g�lla graden av s�dan skicklighet som �r ett krav
f�r beh�righet.

Vid tills�ttning av denna professur skall vikt f�stas fr�mst vid
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid s�rskild vikt skall
f�stas vid den vetenskapliga skickligheten. Lika stor omsorg skall �gnas 
pr�vningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. D�rvid 
skall h�nsyn tas till erfarenhet av planering, genomf�rande och utv�rdering av
undervisning samt av handledning och examination.

D�rut�ver skall g�lla graden av administrativ och annan skicklighet som
�r av betydelse med h�nsyn till anst�llningens �mnesinneh�ll och
arbetsuppgifter. �ven skickligheten att utveckla och leda verksamhet och 
personal samt f�rm�gan att samverka med det omgivande samh�llet och att 
informera om forskning och utvecklingsarbete samt samarbetsf�rm�ga skall 
beaktas. H�nsyn skall ocks� tas till personlig l�mplighet i �vrigt.

Den angivna prioriteringsordningen �r ej absolut. En sammanv�gning av
de olika bed�mningsgrunderna skall ske s� att t ex en s�kande som bed�ms
vara pedagogiskt mycket mera skicklig � vetenskapligt n�got mera skicklig kan 
rangordnas f�re den senare.

J�mst�lldhet: Uppsala universitet har ambitionen att fr�mja
j�mst�lldhet genom en j�mnare k�nsf�rdelning. Flertalet professorer �r m�n, 
varf�r universitetet g�rna ser att kvinnor s�ker professuren.

Upplysningar: Upplysningar om anst�llningen l�mnas av institutionens
prefekt, professor Anna S�gvall Hein, tel 471 1412, e-post
Anna.Sagvall_Heinling.uu.se. Fackliga f�retr�dare
�r Anders Grundstr�m, SACO-r�det, tel 018-471 3380 och Martha Ros�n,
TCO/ST, tel 018-471 1997.

Ans�kningsf�rfarande:

Ans�kan skall innefatta f�ljande handlingar i fyra exemplar:

 1.merit- och tj�nstef�rteckning samt vidimerade kopior av betyg och
�vriga handlingar som �beropas
 2.kortfattad redog�relse f�r s�v�l den vetenskapliga som den
pedagogiska verksamheten. Formul�r till hj�lp f�r redovisningen av de
pedagogiska meriterna kan beg�ras fr�n handl�ggaren, tel 018-471 1889,
e-post Ingrid.Henrikssonuadm.uu.se
 3.f�rteckning �ver vetenskapliga och pedagogiska arbeten som
�beropas
 4.publikationer enligt ovan n�mnd f�rteckning

Handlingarna under 1-3 ovan skall inges f�re ans�kningstidens utg�ng.
Betr�ffande handlingarna under 4 skall s�kanden f�re ans�kningstidens
ut-g�ng antingen inge dem eller i separat
framst�llning anm�la vilka handlingar s�kan-den avser att inge inom tre
veckor fr�n ans�kningstidens utg�ng. De �beropade meriterna f�r inte ha
tillkommit efter ans�kningstidens utg�ng.

Handlingarna skall inges i endast ett exemplar till registrator. �vriga
tre exemplar (likalydande) skall av den s�kande tillst�llas de sakkunniga
n�r dessa har utsetts (enligt meddelande fr�n handl�ggaren). Kostnader f�r 
postbefordran av handlingar till sakkunniga utan-f�r Uppsala ers�tts av 
universitetet p� beg�ran av den s�kande.

Ans�kan skall st�llas till Rektor vid Uppsala universitet och inges
till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, telefax 018 - 471 20 00, senast
den 13 december 1999. Om ans�kan meddelas per fax skall den kompletteras med 
originalhandling snarast m�jligt.

Universitetets anst�llningsordning finns p� hemsidan under adress:
http://www.info.uu.se/uadm/anstallningsordning/index.html
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue

Message 2: Phonology: Research/ Berlin, Germany

Date: Fri, 10 Dec 1999 14:52:32 +0100
From: T. A. Hall <hallzas.gwz-berlin.de>
Subject: Phonology: Research/ Berlin, Germany

At the Zentrum fuer Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin, Germany, a
full-time research position is open from 1. February 2000 until 30.
September 2000. There is a possibility for an extension beginning on 1.
October 2000 until 31. December 2002. 
Candidates should hold a Ph.D. or doctorate and have a strong research
background in phonological theory, especially prosodic phonology. The
candidate will conduct research in a project on the phonological word.
The payment is according to the normal range for full-time researchers
("Wissenschaftliche Mitarbeiter") in Germany, with details depending on age
and marital status. Knowledge of German is helpful but not required.
Applications should include a CV, the names of two references, sample
publications and a short statement outlining future research plans.
Applications and inquiries should be directed to
T.A.Hall
Zentrum fuer Allgemeine Sprachwissenschaft
Jaegerstrasse 10-11 
10117 Berlin
tel.: +49-30-20192570
e-mail: hallzas.gwz-berlin.de

Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue