LINGUIST List 10.492

Sun Apr 4 1999

Jobs: Welsch Linguistics

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Directory

  1. Bob Morris Jones, Researcher for database of Welsch children's conversations

Message 1: Researcher for database of Welsch children's conversations

Date: Fri, 26 Mar 1999 17:39:27 +0000
From: Bob Morris Jones <bmjaber.ac.uk>
Subject: Researcher for database of Welsch children's conversations

An English version of this post advertisement follows this Welsh
version.

Swyddogion Ymchwil ar gyfer Prosiect ESRC
=========================================

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer dwy swydd ar brosiect ymchwil
syn paratoi cronfa ddata electronig o sgyrsiau naturiol plant
ifainc syn siarad Cymraeg. Noddir y prosiect gan y Cyngor
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), a fei
cyfarwyddir gan Mr Bob Morris Jones, Adran Addysg, Prifysgol
Cymru Aberystwyth. Mi fydd y prosiect yn rhedeg o 1af
Gorffennaf 1999 hyd at 30ain Mehefin 2000. Penodir ar bwynt 4
y raddfa gyflog RA1B, 15,735. Mi fydd yr ymgeiswyr
llwyddiannus yn gyfrifol am drawsgrifio recordiadau sain o
sgyrsiau naturiol plant ifainc gan ddefnyddio confensiynau
safonol, ac am baratoi lecsicon ar sail yr holl ffurfiau a
ymddengys yn y gronfa ddata. Fe fydd yn rhaid ir ymgeiswyr fod
yn rhugl yn naill ai Cymraeg llafar y gogledd neu Gymraeg llafar y
de. Fe fyddain fantais bendant pe byddai ganddynt hyfforddiant
mewn Ieithyddiaeth, ond mi fyddai cymwysterau yn y Gymraeg
neu iaith fodern yn berthnasol. Maer gwaith yn gofyn am sgiliau
cyfrifiadurol o ran defnyddio cyfrifiadur personol, trafod a
golygu ffeiliau testun plaen, rhedeg pecynnau, a defnyddio e-bost
ar We. Fe fydd hyfforddiant cychwynnol syn cyflwynor system
drawsgrifio ar gwaith cyfrifiadurol. Am fanylion pellach,
cysylltwch r Swyddfa Personel, Prifysgol Cymru, 9 Maes
Lowri, Abersytwyth, Ceredigion, 01970 621832 (ffacs 622975), neu
http://www.aber.ac.uk/~bmj/abercld/cyntaf.html. Anfonwch
geisiadau gyda CV llawn a dau eirda ir Swyddfa Personel,
Prifysgol Cymru, 9 Maes Lowri, Abersytwyth, Ceredigion erbyn
y dyddiad cau, 30ain Ebrill.

Ceir fersiwn o'r hybyseb ganlynol yn y Gymraeg uchod.

Research Officers for an ESRC project
=====================================

Applications are invited for two posts on a research project
which aims to create an electronic database of the spontaneous
conversations of young children speaking Welsh. The project is
funded by the Economic and Social Research Council (ESRC),
and is directed by Mr Bob Morris Jones, Education Department,
University of Wales Aberystwyth. The project will run from 1st
July 1999 to 30th June 2000. The appointments will be made on
point 4 of the salary scale RA1B, 15,735. The postholders will
be responsible for transcribing audio recordings of the
spontaneous conversations of young children using standard
conventions, and for preparing a lexicon of all the word-forms
which occur in the database. The applicants must be fluent in
everyday colloquial Welsh either of a northern or southern
dialect. Training in Linguistics would be a definite advantage, but
qualifications in Welsh or a modern language would also be
relevant. The work requires computer skills: using a PC,
organizing and editing plain text files, running computer
packages, and using e-mail and the Web. There will be
preliminary training in the use of the transcription system and the
computer work. For further details, contact the Personnel Office,
University of Wales, 9 Laura Place, Abersytwyth, Ceredigion,
01970 621832 (fax 622975), or
http://www.aber.ac.uk/~bmj/abercld/cyntaf.html. Send
applications with a full CV and two references to the Personnel
Office,University of Wales, 9 Laura Place, Abersytwyth, Ceredigion,
Wales by the closing date, 30th April.
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue