LINGUIST List 11.1174

Tue May 23 2000

Jobs: Speech Communication & Discourse Analysis

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Directory

  1. Prof.Dr.H.L.M.Hermans, Speech Communication & Discourse Analysis: Full Prof at U of Groningen

Message 1: Speech Communication & Discourse Analysis: Full Prof at U of Groningen

Date: 22 May 2000 15:21:35 -0000
From: Prof.Dr.H.L.M.Hermans <h.l.m.hermanslet.rug.nl>
Subject: Speech Communication & Discourse Analysis: Full Prof at U of Groningen


Rank of Job: full professor (A)
Areas Required: Speech communication and discourse analysis
University or Organization: University of Groningen
Department: Faculty of Arts
State or Province: Groningen
Country: the Netherlands
Final Date of Application: June 7, 2000
Contact: Prof.Dr. H.L.M. Hermans h.l.m.hermanslet.rug.nl

Address for Applications:
Postbox 72
Groningen
 9700 AB
the Netherlands

http://194.158.189.245/rug/vacatures/zoek.cfm

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Faculteit der Letteren

HOOGLERAAR TAALBEHEERSING VAN HET NEDERLANDS

bij de afdeling Nederlands, Fries en Nedersaksisch en de afdeling Taal
en Communicatie

Vacaturenummer: 200116

Het vakgebied Taalbeheersing van het Nederlands richt zich op de
analyse en optimalisering van taalgebruiksprocessen. Centraal staan
hierbij de principes met betrekking tot adequaat taalgebruik en de
condities die de effectiviteit van verbale communicatieproces-sen
bepalen of bevorderen. De theoretische kern van de Taalbeheersing
wordt gevormd door de lingu�stische pragmatiek. Daarbinnen zijn een
aantal (verwante) paradigmata te onderscheiden, waarvan de vier
belangrijkste zijn: de taalhandelingstheorie, de tekstwetenschap, de
conversatie-analyse en de normatieve argumentatietheorie.

Onderwijs wordt verzorgd in het kader van de opleidingen Nederlandse
taal en cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen. Binnen
het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in het kader van het
onderzoekinstituut CLCG en de onderzoekschool BCN, is er bijzondere
aandacht voor de ontwikkeling en optimalisering van de mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid van jongere en volwassen sprekers van
het Nederlands.

DE FUNCTIE
- co�rdineren en geven van onderwijs op bovengenoemd gebied
- co�rdineren en verrichten van onderzoek
- begeleiden van promotieonderzoek
- vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken
- verder profileren en uitbouwen van nationale en internationale
 contacten van de afdeling

UW PROFIEL
Wij zoeken kandidaten, die enthousiast leiding willen geven aan een
team dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs,
politiek en cultuur op de voet volgt.

Uiteraard gaan wij ervan uit dat belangstellenden
- gepromoveerd zijn op het gebied van de Taalbeheersing van het
Nederlands of een daaraan verwant disciplinegebied
- ervaren docenten zijn en over ruime onderzoekservaring beschikken op
het terrein van de taalbeheersing van het Nederlands
- goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden hebben
- in staat zijn de belangstelling voor het vakgebied te bevorderen
- het een uitdaging vinden om in een Faculteit te werken die voortdurend
in beweging is
- bereid zijn zich in of nabij Groningen te vestigen

DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN BIEDT
Een aanstelling als hoogleraar A per 1 september 2000. Het salaris
bedraagt minimaal
f 8.645,-- tot maximaal f 12.672,-- bruto per maand bij volledige
werktijd (CAO-Nederlandse Universiteiten). 

INLICHTINGEN
Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de
Faculteit der Letteren, telefoon (050) 3635900 (mevrouw G.
Peters-Beuke); nadere inlichtingen over de functie kunnen worden
ingewonnen bij de decaan van de faculteit, prof.dr. H.L.M. Hermans,
telefoon (050) 3635900, e-mail h.l.m.hermanslet.rug.nl

Zij die de aandacht willen vestigen op gekwalificeerd te achten personen
kunnen zich binnen twee weken schriftelijk wenden tot de directeur van
de Dienst Personeel en Organisatie.
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue