LINGUIST List 11.529

Fri Mar 10 2000

Jobs: Dutch Ling Tenured Position, U of Antwerp

Editor for this issue: Naomi Ogasawara <naomilinguistlist.org>


Directory

  1. Jef Verschueren, Dutch Linguistics: Tenured Position at U of Antwerp

Message 1: Dutch Linguistics: Tenured Position at U of Antwerp

Date: Wed, 8 Mar 2000 11:20:07 +0100
From: Jef Verschueren <verschuia.ua.ac.be>
Subject: Dutch Linguistics: Tenured Position at U of Antwerp


The University of Antwerp invites applications (deadline 3 May 2000) for a
tenured position in Dutch Linguistics (starting 1 October 2000), as
specified below.

Departement Germaanse Taal- en Letterkunde, Universitaire Instelling
Antwerpen

verklaart vacant:

een voltijds ambt in het Zelfstandig Academisch Personeel (docent of
hoofddocent), met ingang van 1 oktober 2000, omvattende een opdracht van
onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het vakkgebied
Nederlandse Taalkunde, die, wat het onderwijs betreft, de volgende
opleidingsonderdelen omvat:
- Nederlandse Taalkunde (120 u.)
- Algemene Taalkunde (30 u.)

Komen in aanmerking: kandidaten met specialisatie op het gebied van de (bij
voorkeur systeemlingu�stische, en in het bijzonder semantische en
syntactische) beschrijving van het Nederlands, met een ruime
algemeen-lingu�stische interesse, wetenschappelijke openheid tegenover
verschillende paradigmata, en een bereidheid om nieuwe ontwikkelingen op de
voet te volgen. De onderwijsopdracht omvat de diachrone studie van het
Nederlands, de synchrone studie van het Nederlands (met aandacht enerzijds
voor systeemlingu�stische aspecten en anderzijds onderwerpen die
aantrekkelijk zijn voor een niet-specialistisch studentenpubliek), een
algemeen-lingu�stische inleiding tot de syntaxis, en een bereidheid om mee
te functioneren in de kandidaatsopleiding. Een duidelijke
onderwijsgerichtheid is vereist, en aandacht voor problemen rond Nederlandse
taalbeheersing en specifieke beroepsgerichte noden strekt tot aanbeveling,
evenals bewezen capaciteiten om samenwerking te organiseren ook buiten het
eigen specifieke vakgebied, en affiniteit met een of meer
onderzoekszwaartepunten binnen het departement.

Kandidatuurstelling: Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik
te maken van de verplichte sollicitatieformulieren (telefonisch te bekomen
op het nummer +32-3-820 20 18 of electronisch op het volgende adres:
http://www.ua.ac.be/ en deze aangetekend of persoonlijk over te
maken aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Personeel,
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, voor 3 mei 2000.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de voorzitter van de
Vakgroep Taalkunde, J. Verschueren (tel. +32-3-820 27 73, e-mail
verschuia.ua.ac.be) en/of de voorzitter van het departement, J. van der
Auwera (tel. +32-3-820 27 76, e-mail auwerauia.ua.ac.be).
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue