LINGUIST List 12.1508

Thu Jun 7 2001

Support: Vacature 5 Aio-Plaatsen UiL OTS, Utrecht

Editor for this issue: Karen Milligan <karenlinguistlist.org>


Directory

  1. UiL-OTS, VACATURE 5 AIO-PLAATSEN UIL OTS, UNIVERSITEIT UTRECHT

Message 1: VACATURE 5 AIO-PLAATSEN UIL OTS, UNIVERSITEIT UTRECHT

Date: Tue, 05 Jun 2001 09:33:19 +0200
From: UiL-OTS <UiL-OTSlet.uu.nl>
Subject: VACATURE 5 AIO-PLAATSEN UIL OTS, UNIVERSITEIT UTRECHT

VACATURE 5 AIO-PLAATSEN UIL OTS, UNIVERSITEIT UTRECHT


Het UiL OTS zoekt per 1 januari 2002 ambitieuze en enthousiaste kandidaten
voor

 5 posities als

 Assistent-in-Opleiding (vacaturenr. 68114)

Het betreft posities binnen het reguliere onderzoeksprogramma van het UiL 
OTS en het speciale onderzoeksprogramma 'Language in Use'.

Het Utrechts instituut voor Lingu�stiek OTS (http://www-uilots. let.uu.nl) 
is een onderzoeksinstituut van de faculteit der Letteren van de UU. Er 
werken een kleine honderd onderzoekers waaronder 13 hoogleraren, een 
tiental postdocs en ongeveer 40 promovendi. Het doel van UiL OTS is het 
ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van de systemen 
die ten grondslag liggen aan taal, spraak en hun gebruik. UiL OTS is 
penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap en neemt deel 
in de Onderzoekschool Logica. Het onderzoek van UiL OTS bestrijkt zes 
hoofddisciplines van het vakgebied: (i) Syntaxis & Semantiek, (ii) 
Morfologie & Fonologie, (iii) Computationele Taalkunde & Logica, (iv) 
Fonetiek, (v) Taalontwikkeling, en (vi) Taalgebruik. Binnen Nederland is 
het UiL OTS het enige onderzoeksinstituut dat een lokale bundeling van 
onderzoek op al deze terreinen omvat. Het onderzoeksbeleid van het UiL OTS 
is erop gericht de meerwaarde die deze combinatie van onderzoeksgebieden 
verschaft ten volle te benutten.

Belangrijkste doelstelling van het speciale onderzoeksprogramma Language in 
Use is om inzicht te verkrijgen in een aantal fundamentele vragen op het 
gebied van taalstructuur, taalverwerking en taalverwerving middels het 
combineren van onderzoeksmethodes uit verschillende subdisciplines en het 
laten samenwerken van experts met verschillende achtergronden. Er zal met 
name worden geworven voor projecten binnen de thema's Grammar & 
Interpretation (de relatie tussen het taalsysteem en 
interpretatieprocessen), Acquisition (eerste- en tweedetaalverwerving en 
taalpathologie) en Typology. Op al deze terreinen zullen de projecten 
worden gekenmerkt door een sterk interdisciplinaire benadering, waarbij van 
de kandidaten wordt verwacht dat zij in staat en bereid zijn om samen te 
werken met onderzoekers met een mogelijk andere achtergrond. Samenvattingen 
van deze promotieprojecten kunnen worden gevonden op 
(http://www-uilots.let.uu.nl/general/vacpos.htm).

Het reguliere onderzoeksprogramma van het UiL OTS wordt gekenmerkt door een 
streven naar samenwerking tussen de verschillende hoofddisciplines van de 
taalkunde en gerelateerde disciplines buiten de taalkunde zoals logica, 
informatica, cognitieve wetenschappen, didactiek en sociale wetenschappen. 
Specifieke domeinen van interdisciplinaire samenwerking zijn: het lexicon, 
eerste en tweede/vreemde taalverwerving, taalonderwijskunde, natuurlijke 
taalverwerking, relaties tussen taal, logica en informatica, 
tekstlingu�stiek en conversatieanalyse, vertaalkunde, taal- en 
spraakpathologie, tekst design en evaluatie, taal- en spraaktechnologie. 
Samenvattingen van promotieprojecten kunnen worden gevonden op 
(http://www-uilots.let.uu.nl/general/vacpos.htm). Kandidaten kunnen echter 
ook zelf onderzoeksprojecten indienen.

Doel van de AiO-aanstelling is dat u een opleiding volgt tot 
wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een 
periode van vier jaar. Als onderdeel van uw opleiding wordt u in de 
gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke 
Onderzoekschool Taalwetenschap en/of de Onderzoekschool Logica.

Wij vragen enthousiasme voor taalwetenschappelijke vragen en aantoonbare 
belangstelling op een van de onderzoeksgebieden van het UiL OTS. Kandidaten 
dienen afgestudeerd te zijn in de taalwetenschap, fonetiek, psychologie 
(specialisatie psycholingu�stiek, in het bijzonder voor een aantal van de 
projecten) of een doctoraalexamen te hebben met een specialisatie in de 
taalkunde of een ander vergelijkbaar examen met een passende 
specialisatierichting. Zij die binnenkort afstuderen (maar v��r 1 januari 
2002) kunnen ook solliciteren. Onderdeel van de selectieprocedure is het 
uitwerken van en invulling geven aan een samenvatting van een projectvoorstel.

Wij bieden een aanstelling als AiO voor 4 jaar (bij positieve beoordeling 
na 1 jaar) binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving met 
veel internationale contacten (gastonderzoekers, internationale 
samenwerkingsverbanden), een opleiding waarin u de gelegenheid geboden 
wordt u wetenschappelijk breed te ontwikkelen (met de mogelijkheid colleges 
te volgen van gegeven door experts vanuit binnen- en buitenland), 
uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek, ruime experimentele en 
informatiseringsvoorzieningen.
Een salaris van minimaal f 3.195,- en maximaal f 4.511,- per maand bij een 
fulltime dienstverband (CAO Nederlandse Universiteiten). Overige 
arbeidsvoorwaarden zijn eveneens volgens de CAO Nederlandse Universiteiten.

Heeft U belangstelling? Dan kunt u voor nadere inlichtingen contact opnemen 
met prof. dr. E.J. Reuland (wetenschappelijk directeur) telefoon 030-253 
6006, of dr. F.A.C. Drijkoningen (promovendi-co�rdinator), telefoon 030-253 
6214. Sollicitatiebrieven o.v.v. vacaturenummer en voorzien van een 
uitgebreid curriculum vitae, een lijst van gevolgde cursussen en behaalde 
resultaten, twee namen van referenten en scriptie kunt u voor 11 juni 2001 
sturen naar Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Afdeling P&O, 
t.a.v. de heer T. van Fulpen, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht.

____________________________________

Utrecht institute of Linguistics OTS
UiL OTS

Voice: #31 (0)30 - 253 6006
Fax : #31 (0)30 - 253 6000

Postal address:
Trans 10 
3512 JK Utrecht
NETHERLANDS

http://www-uilots.let.uu.nl
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue