LINGUIST List 12.2736

Thu Nov 1 2001

FYI: Regional/Minority Langs in Mercator Bulletin

Editor for this issue: Marie Klopfenstein <marielinguistlist.org>


Directory

  1. cdocciemen.org>, MERCATOR-Butlleti 47 / Mercator-dossier 8

Message 1: MERCATOR-Butlleti 47 / Mercator-dossier 8

Date: Wed, 31 Oct 2001 15:59:55 +0100
From: cdocciemen.org> <cdocciemen.org>
Subject: MERCATOR-Butlleti 47 / Mercator-dossier 8Subject: MERCATOR-Butllet� 47 / Mercator-dossier 8


Dear all,

We are pleased to let you know that a new issue of the Mercator-Bulletin,
including the Dossier n.8: " Sign languages in the context of the European
Union regional or minority languages" has come out. As usual, you may find 
it in our webpage's publications:
(http://www.troc.es/ciemen/mercator)


The summary of Bulletin n.47 is the following one:


Benvolgudes/Benvolguts:


Ens plau comunicar-vos que ha sortit el n�mero 47 del Butllet� Mercator:
drets i legislacions ling��stics, corresponent al mes de setembre /octubre
2001. Com sempre, podeu consultar-lo a la p�gina web MERCATOR-LEGISLACI�
http://www.troc.es/ciemen/mercator.

 El sumari d'aquest n�mero �s el seg�ent:

Sumari/Sommaire/Summary

EDITORIAL

Marc Internacional

Consell d'Europa (Assemblea parlament�ria): Recomanaci� 1492 (2001), drets
de les minories nacionals. (versions anglesa i francesa), de 23 de gener
de 2001.
Council of Europe (Parliamentary Assembly): recommendation 1492 (2001):
Rights of National Minorities (English and French versions), of January
23rd, 2001.

Consell d'Europa (Comit� de Ministres): Declaraci� sobre la diversitat
cultural, de 7 de desembre de 2000. (Versions anglesa i francesa).
Council of Europe (Committee of Ministers): Declaration on cultural
diversity, of December 7th 2000. (English and French versions).


Dossier n�m 8: Les lleng�es de signes en el context de les lleng�es
regionals o minorit�ries de la Uni� Europea / Sign languages in the
context of the European Union regional or minority languages.

Bibliografia / Bibliography

Enlla�os/Links

The sumary of the Dossier n�8 is the following one:
El sumari del Dossier n�m.8 �s el seg�ent:

DOSSIER N� 8: Les lleng�es de signes en el context de les lleng�es
regionals o minorit�ries de la Uni� Europea
Sign languages in the context of the European Union regional or minority
languages.

A c�rrec de Virg�nia Unamuno. Mercator (CIEMEN)
By Virg�nia Unamuno. Mercator (CIEMEN)

INTRODUCCI�/ INTRODUCTION

DOCUMENTS:

Marc Internacional/ International Framework

Parlament Europeu: Resoluci� sobre les lleng�es de signes per a sords. 17
de juny de 1988. (Versi� anglesa; traducci� no oficial al catal�)
European Parliament: Resolution on Sign Languages for the Deaf. June 17th,
1988. (English version; non-official translation into Catalan)


Parlament Europeu: Resoluci� sobre les lleng�es de signes. 18 de novembre
de 1998. (Versi� anglesa; traducci� no oficial al catal�).
European Parliament: Resolution on Sign Languages. November 18th, 1998.
(English version; non-official translation into Catalan)

Consell d'Europa (Assemblea Parlament�ria): Moci�. La protecci� de les
lleng�es de signes als Estats membres. 3 de juliol de 2001. (Versi�
anglesa; traducci� no oficial al catal�).
Council of Europe (Parliamentary Assembly): Motion. Protection of sign
languages in member states. July 3rd, 2001. (English version; non-official
translation into Catalan).

Constitucions/ Constitutions:

Finl�ndia: Constituci� de Finl�ndia. 11 de juny de 1999. Article 17.
(Versions en fin�s i en angl�s; traducci� no oficial al catal�).
Finland: Constitution of Finland. June 11th, 1999. Article 17. (English
and Finnish versions; non-official translation into Catalan)
Portugal: Constituci� de la Rep�blica Portuguesa. 1976. Article 74. (text
d'acord amb la llei 1/1997 de revisi� constitucional). (Versions en portugu�s
i en angl�s)
Portugal: Constitution of the Republic of Portugal. (Text according to Law
1/1997 of constitutional amendment). Article 74. (Portuguese and English
versions).
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue