LINGUIST List 13.1094

Sat Apr 20 2002

Jobs: English Ling: Research Fellow, Stockholm Sweden

Editor for this issue: Heather Taylor-Loring <heatherlinguistlist.org>


Directory

  1. Gudrun Weiner, English Linguistics: Research fellow, University of Stockholm, Sweden

Message 1: English Linguistics: Research fellow, University of Stockholm, Sweden

Date: Wed, 17 Apr 2002 17:28:40 +0200
From: Gudrun Weiner <gudrun.weinerswipnet.se>
Subject: English Linguistics: Research fellow, University of Stockholm, Sweden

Ref. RESEARCH FELLOW JOB AT STOCKHOLM UNIVERSITY

Web site: http://www.insidan.su.se/ledigaanstallningar.php3?jobb=3D391

Research Fellow Position with specialisation in English linguistics
Department of English
Stockholm University
Stockholm
Sweden

Application deadline: 30 April, 2002

Contact person: Prof. Eleanor Wikborg, eleanor.wikborgenglish.su.se

Stockholms universitet soeker:
En forskarassistent i engelska, spraakvetenskaplig inriktning
vid Engelska institutionen
Sista ansoekningsdag: 2002-04-30
(ref.nr SU 614-0531-02)
Inriktning:
Arbetsuppgifterna bestaar av egen forskning samt viss undervisning.
Dessutom kan arbetsuppgifter avseende administration ingaa.

Behoerig att anstaellas som forskarassistent aer den som har avlagt
doktorsexamen eller har en utlaendsk examen som bedoems motsvara
doktorsexamen. Examen skall vara avlagd senast vid ansoekningstidens
utgaang. I foersta hand kommer de soekande ifraaga foer anstaellning
som avlagt doktorsexamen hoegst fem aar foere ansoekningstidens
ut-gaang. En forskarassistent skall anstaellas tillsvidare, dock
laengst fyra aar.

Allmaen information om arbetsuppgifter, behoerighetskrav och
bedoemningsgrunder finns angivna i 3 kap hoegskolelagen, 4 kap
hoegskolefoerordningen och universitetets anstaellningsordning.
Bedoemningsgrunder: vid tillsaettningen skall saerskild vikt att
faestas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Viss
vikt tillmaets dessutom pedagogisk skicklighet, erfarenhet av
administration samt foermaaga att informera om forskning och
utvecklingsarbete.

Upplysningar laemnas av:
professor Eleanor Wikborg, tfn 08-16 3613, e-post: 
eleanor.wikborgenglish.su.se
Fackliga foeretraedare aer Bo Ekengren, SACO, Lars Aeke Saell, 
ST/ATF och Birgitta Carlen, SEKO, tfn 08-16 20 00 vx.
Ansoekan ska innehaalla:

- Styrkt meritsammanstaellning och foerteckning (numrerad) oever
vetenskapliga arbeten.
- Kopior av betyg/intyg och examensbevis
- Kortfattad (max fem sidor) redogoerelse foer den vetenskapliga och
pedagogiska verksamheten samt en forskningsplan. Av redogoerelsen
skall framgaa vilka undersoekningar, resultat och prestationer som
enligt soekandens mening fraemst boer beaktas; soekandes erfarenhet av
forskning, utbildning och administration (inbegripet utveckling och
ledning av verksamhet och personal), information om forsknings- och
utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhaellet
- Kopior av betyg och examensbevis.
- Foerteckning (numrerad) oever vetenskapliga arbeten. Av
publikationslistan skall framgaa om naagra arbeten till sitt innehaall
i stora delar sammanfaller med varandra.

- Ett ex av de aaberopade vetenskapliga arbetena, numrerade efter
publikationslistan (skall ej insaendas i samband med ansoekan, utan
saends direkt till den sakkunniga naer denna har utsetts). Soekande
rekommenderas att ta del av universitetets anvisningar foer
redovisning av sina vetenskapliga och pedagogiska meriter. Vaelkommen
med din ansoekan med ref.nr SU 614-0531-02 senast 2002-04-30 till:

Stockholms universitet
Registrator/P=C4
106 91 STOCKHOLM
Registrators faxnummer: 08-16 38 66. Om ansoekan saends per fax eller 
e-post skall underskrivet original inskickas omgaaende.
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue