* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 16.1430

Wed May 04 2005

Books: Historical Ling/Socioling, Dutch: Vermaas

Editor for this issue: Megan Zdrojkowski <meganlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    K. van den Heuvel, Veranderingen in De Nederlandse Aanspreekvormen Van De Dertiende T/m De Twintigste Eeuw: Vermaas


Message 1: Veranderingen in De Nederlandse Aanspreekvormen Van De Dertiende T/m De Twintigste Eeuw: Vermaas
Date: 02-May-2005
From: K. van den Heuvel <lotlet.uu.nl>
Subject: Veranderingen in De Nederlandse Aanspreekvormen Van De Dertiende T/m De Twintigste Eeuw: Vermaas


Title: Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende
t/m de twintigste eeuw
Series Title: LOT Dissertation Series 60
Published: 2005
Publisher: Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic
                http://www-uilots.let.uu.nl/

Book URL: http://www.lotpublications.nl/index3.html

Author: J.A.M. Vermaas, Leiden University, ULCL
Electronic: ISBN: 9076864705 Pages: 229 Price: U.S. $ free
Paperback: ISBN: 9076864705 Pages: 229 Price: Europe EURO 20.46
Abstract:

De kleine woordjes u jij je, spreken mensen aan en zijn veelzeggend.

Dit proefschrift gaat over de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen
in de Nederlandse aanspreekvormen, van de dertiende t/m de twintigste eeuw,
en over de factoren die daarin
een rol spelen.

Na hoofdstuk 1 over de opzet van het promotie-onderzoek, waarin ook
theoretische over-wegingen en de context, gaan hoofdstuk 2 en 3 over de
geschiedenis van de Nederlandse aanspreekvormen. We zien bijvoorbeeld een
verband tussen het Latijnse onderscheid vos - tu, het Middelnederlandse
ghi - du en het huidige Nederlandse u - jij. Er wordt ook aan-dacht
besteed aan: de verdwijning van de Middelnederlandse du-vorm ten gunste van
gij in alle gevallen, de terugdringing van gij, het ontstaan van u en jij,
regionale en Vlaamse aan-spreekvormen. Behalve van primaire en secundaire
literatuur is er voor de moderne tijd gebruik gemaakt van interviews en
reclameteksten. Het vierde en laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan een
landelijke enquête. Bij de resultaten hiervan worden drie generaties (oud,
midden, jong) globaal en in specifieke groepen met elkaar vergeleken, qua
religie, opleiding en geslacht. Hiermee wordt aangetoond hoe, kwantitatief
dan wel kwalitatief, het gebruik van u en jij/je is veranderd in voor
iedereen herkenbare relaties en situaties. Ook bij algemeen relationele
factoren als respect en zakelijkheid staan de vergelijkingen tussen drie
generaties centraal. Verklaringen voor de veranderingen zijn gebaseerd op
sociologische en geschiedkundige studies.

Een algemene conclusie uit zowel het literatuuronderzoek als de enquête is,
dat over het algemeen het u-gebruik is teruggedrongen ten gunste van
jij/je, maar dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen relaties,
situaties en algemeen relationele factoren.

Deze studie is van belang voor linguïsten en sociolinguïsten die inzicht
willen krijgen in de veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen.

Linguistic Field(s): Historical Linguistics
                            Sociolinguistics

Subject Language(s): Dutch (DUT)

Written In: Dutch (DUT )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=14698


-------------------------- Major Supporters --------------------------
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Elsevier Ltd. http://www.elsevier.com/locate/linguistics
Equinox Publishing Ltd. http://www.equinoxpub.com/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
Hodder Arnold http://www.hoddereducation.co.uk
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lawrence Erlbaum Associates http://www.erlbaum.com/
Lincom GmbH http://www.lincom-europa.com
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/

---------------------- Other Supporting Publishers ----------------------
Graduate Linguistic Students' Assoc., Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://ipra-www.uia.ac.be/ipra/
Kingston Press Ltd http://www.kingstonpress.com/
MIT Working Papers in Linguistics http://web.mit.edu/mitwpl/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Pacific Linguistics http://pacling.anu.edu.au/
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd. http://www.stjerome.co.uk
Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic http://www-uilots.let.uu.nl/

 


Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.