* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 20.2975

Thu Sep 03 2009

Calls: General Linguistics/Poland

Editor for this issue: Amy Brunett <brunettlinguistlist.org>


LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.    Anna Tereszkiewicz, 6th Conference of the Cracow Tertium Society

Message 1: 6th Conference of the Cracow Tertium Society
Date: 03-Sep-2009
From: Anna Tereszkiewicz <anna.tereszkiewiczuj.edu.pl>
Subject: 6th Conference of the Cracow Tertium Society
E-mail this message to a friend

Full Title: 6th Conference of the Cracow Tertium Society

Date: 17-Mar-2010 - 19-Mar-2010
Location: Krakow, Poland
Contact Person: W?adys?aw Ch?opicki
Meeting Email: chlopickigmail.com
Web Site: http://www.tertium.edu.pl

Linguistic Field(s): General Linguistics

Call Deadline: 30-Oct-2009

Meeting Description:

We are pleased to announce the sixth conference organized by the Cracow Tertium
Society for the Promotion of Language Studies. The conference will take place in
Cracow, Poland, 17-19 March 2010.

Conference language: Polish

Call for Papers:

Szanowni Pa?stwo,

Z wielka przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do udzia?u w konferencji

J?zyk trzeciego tysi?clecia VI

która odb?dzie si?, jak zwykle, w Krakowie w dniach 17-19 marca 2010 roku
(?roda-pi?tek).

Naszym celem jest integrowanie ?rodowiska neofilologicznego w ramach dyskusji na
temat teorii i praktyki komunikacji j?zykowej w ró?nych kulturach i mediach, jak
te? metod nauczania j?zyków w ?cis?ym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

Proponowany temat wiod?cy konferencji:

Terminologia w naukach o j?zyku i komunikacji mi?dzykulturowej - kod dla
wtajemniczonych czy narz?dzie poznania?

Czy terminologia to instrument, który w nat?oku informacji pozwala precyzyjnie
nazwa? i opisa? okre?lone wycinki rzeczywisto?ci, czy sposób na utrudnianie
dost?pu do informacji i kreowanie statusu? Proponujemy ten temat kierowani
potrzeb? czasu - studenci na ró?nych poziomach nauczania maj? coraz wi?ksze
trudno?ci ze zrozumieniem tematyki j?zykoznawczej. Chodzi nie tylko o kursy typu
?Wst?p do j?zykoznawstwa'', ale o wszelkie kursy poruszaj?ce bardziej lub mniej
specjalistyczne tematy z u?yciem terminologii j?zykoznawczej. Tematem
zasadniczym jest równie? tworzenie terminologii na podstawie przek?adu
literatury z j?zyków obcych, jak równie? tworzenie ró?nych terminów na bie??co
przez poszczególnych badaczy (zwykle s? to zapo?yczenia lub terminy tworzone na
bazie grecko-?aci?skiej), co powoduje chaos i niejasno?? zakresów terminów i
sprawia, ?e neofita ginie w g?szczu terminologii.

Jak mówi? o j?zyku i j?zykoznawstwie, aby dotrze? do odbiorcy? Jak zainteresowa?
problematyk? j?zykoznawcz??

W zg?oszeniach konferencyjnych priorytetowo traktujemy tematy terminologiczne,
ale rozwa?ymy tak?e sugestie referatów mieszcz?cych si? w dotychczasowych,
usankcjonowanych wieloletni? tradycj? polach tematycznych ?Tertium'' (to
pragmatyka j?zykoznawcza, odmiany i rejestry j?zyka polskiego,
przek?adoznawstwo, komunikacja mi?dzykulturowa, kontrasty j?zykowe oraz
nauczanie j?zyków obcych) zwi?zane z komunikacj? j?zykow? w szerszym zakresie.

Proponowane tematy:

Terminologia jako metaj?zyk
terminologia jako instrument w dydaktyce
wst?p do j?zykoznawstwa - rola i sposoby nauczania
terminologia a konceptualizacja

Terminologia a odbiorca
natura j?zyka i my?lenia a uwarunkowania lokalne (postrzeganie obco?ci jako
presti?owej) - zapo?ycza? czyli egzotyzowa?, czy oswaja??
j?zyk mediów a j?zyk odbiorców
tworzenie naukowo?ci/nowoczesno?ci/profesjonalizmu (style retoryczne) przez
terminologi?

Terminologia a komunikacja mi?dzykulturowa (terminologia a j?zyki narodowe)
globalizacja terminologii
makaronizacja polszczyzny
tradycja a terminologia
przek?ad a terminologia

Terminologia - mi?dzy dowolno?ci? a rygoryzmem
poprawno?? w terminologii
przek?adoznawstwo/traduktologia/translatoryka

Systematyczny przek?ad terminologii obcej - po?yczka czy metafora rodzima?
eklektyzm terminologiczny
instytucjonalne sposoby porz?dkowana terminologii
etyka w terminologii
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.