* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 23.821

Sat Feb 18 2012

Calls: Sociolinguistics/ Treballs de Sociolingüística Catalana (Jrnl)

Editor for this issue: Brent Miller <brentlinguistlist.org>


LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.     Natxo Sorolla , Treballs de Sociolingüística Catalana


Message 1: Treballs de Sociolingüística Catalana
Date: 17-Feb-2012
From: Natxo Sorolla <cruscatdemolinguistica.cat>
Subject: Treballs de Sociolingüística Catalana
E-mail this message to a friend

Full Title: Treballs de Sociolingüística Catalana


Call Deadline: 15-May-2012

Crida d'articles - Treballs de Sociolingüística Catalana
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

Número 23 (2013)

Treballs de Sociolingüística Catalana és l'anuari de la Societat Catalana de
Sociolingüística. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundació
i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc
Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar
a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest
darrer n'és el director.

Els darrers números consten d'una part dedicada a un tema monogràfic. El
número 14-15 (2000) va estar dedicat als Aspectes sociolingüístics de la
immigració extraeuropea als Països Catalans, el 16 (2002) a Llengua i
societat al País Valencià, el 17 (2003) a L'ús oral del català. Dades,
reflexions i propostes, el 18 (2004) a La situació sociolingüística a les Illes
Balears, el 19 (2006) a La situació sociolingüística a Andorra, el 20 (2010)
a «Llengua i ensenyament» i el 21 (2011) a La sociolingüística catalana,
balanç i reptes de futur.

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i
electrònic que actualment té periodicitat anual. En el número 23 (2013), la
revista fa una crida d'articles sobre la temàtica de la publicació per a la
secció miscel-lània. La data màxima per a la recepció d'articles per al número
23 és el 15 de maig de 2012. Podeu enviar-los mitjançant el formulari de la
pàgina web http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors o
enviant un correu a l'adreça tsciec.cat. Trobareu les normes de publicació
a la web
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l'anuari de la Societat
Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de
l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de la
Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la
recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'ha
caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la
revista tots els articles i col-laboracions inèdits dins dels camps de la
sociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, la
psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret
lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als
processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua
catalana. Els destinataris de la revista són tant els especialistes en
sociolingüística,dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadans
amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres
païsosRead more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 18-Feb-2012

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.