LINGUIST List 7.900

Mon Jun 17 1996

Confs: Pragmatics Conf, Frisian Philological Congress

Editor for this issue: T. Daniel Seely <dseelyemunix.emich.edu>


We'd appreciate your limiting conference announcements to 150 lines, so that we can post more than 1 per issue. Please consider omitting information useful only to attendees, such as information on housing, transportation, or rooms and times of sessions. Please do not use abbreviations or acronyms for your conference unless you explain them in your text. Many people outside your area of specialization will not recognize them. Thank you for your cooperation.

Directory

  1. Catherine N. Ball, 5th International Pragmatics Conference: new Web page
  2. Henk Wolf, Frisian Philological Congress: Program

Message 1: 5th International Pragmatics Conference: new Web page

Date: Thu, 13 Jun 1996 11:46:58 EDT
From: Catherine N. Ball <cballguvax.acc.georgetown.edu>
Subject: 5th International Pragmatics Conference: new Web page
With the permission of the organizers, I have prepared an improved Web page
for the 5th International Pragmatics Conference in Mexico City. It includes
not only the program, but also hotel information, forms, and a page of
links for travellers (currency conversion, weather, sights ...). The URL is
 http://www.georgetown.edu/cball/ipra/index.html

 -- Cathy Ball (cballguvax.georgetown.edu)
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue

Message 2: Frisian Philological Congress: Program

Date: Mon, 17 Jun 1996 10:13:59 BST
From: Henk Wolf <henkfa.knaw.nl>
Subject: Frisian Philological Congress: Program
Below follows an announcement and the program of the 14th Frisian
Philological Congress in Ljouwert/Leeuwarden. The program is provided in
Frisian and Dutch. Information can be obtained at the address
provided in the bottom of the message.

14e Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy

data: 23, 24 en 25 oktober 1996


plak: Hotel Management Skoalle, Rengersleane 8, Ljouwert
plaats: Hotel Management School, Rengerslaan 8, Leeuwarden

De Fryske Akademy organisearret dit jier foar de fjirtjinde kear it
Frysk Filologekongres. Mei inoar binne der 38 ferskillende l^ezingen oer
^underwerpen op taalkundich, letterkundich en taalsosjologysk m^ed.

De Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de veertiende keer
het Frysk Filologekongres. In totaal zijn er 38 verschillende
lezingen over onderwerpen op taalkundig, letterkundig en
taalsociologisch gebied.

Plen^ere sprekkers binne:
Plenaire sprekers zijn:

woansdei 23 oktober:
woensdag 23 oktober:
 Prof.dr. G. de Haan (Ryksuniversiteit Grins): 'Taalferoaring troch
 taalkontakt: de takomst fan it Frysk'

tongersdei 24 oktober:
donderdag 24 oktober:
 Dr. R.J. Jonkman (Fryske Akademy/Universiteit fan Amsterdam):
 'Taalkar yn Frysl^an op 'e nij besjoen'.

freed 25 oktober:
vrijdag 25 oktober:
 Dr. J. Verbij-Schillings (Ryksuniversiteit Leien): 'Vanuit Hollands
 perspectief: een geschiedenis van de Friezen'.

De l^ezingen wurde j^un troch wittenskippers 'ut Frysl^an,
Nederl^an en it
b^utenl^an. Fiertalen binne Frysk, Nederl^ansk, Dutsk en Ingelsk. Per
kongresdei binne de l^ezingen tematysk groepearre.

De lezingen worden gegeven door wetenschappers uit Friesland,
Nederland en het buitenland. Voertalen zijn Fries, Nederlands,
Duits en Engels. Per congresdag zijn de lezingen thematisch
gegroepeerd.

Woansdei 23 oktober: parallelsesjes (I) Taalkunde en (II) Ald-Midfrysk
Woensdag 23 oktober: parallelsessies (I) Taalkunde en (II)
Oud-Midfries

l^ezingen Taalkunde:
lezingen Taalkunde:
 L2-acquisition of Low German and North Frisian - transfer pat-
 terns and interlanguage strategies (Hansen-Jaax)
 The comparative phonetics of Frisian: Realphonetik toward a
 standard IPA transcription (Shibles)
 Associatieve DP's en het Fries (Den Besten)
 Folle net gen^och (oer gebr^uksmooglikheden en polariteit fan it
 numerale 'folle') (Reitsma)
 Modern Frysk 'ha west' en 'bin west' yn talen-ferlykjend
 perspektyf (Postma)

l^ezingen Ald-Midfrysk:
lezingen Oud-Midfries
 Het begrip van oudfriese juridische woorden (Algra)
 Ta in Midfrysk wurdboek (Boersma)
 It stemma fan de 17 K^esten en de 24 L^anrjochten (Krolis-Sytsema)=

 De Oudfriese studies van Jan van Vliet (Dekker)
 Een Oudfries Etymologisch Woordenboek (Boutkan)


Tongersdei 24 oktober: parallelsesjes (I) Underwiis en (II) Moderne
letterkunde
Donderdag 24 oktober: parallelsessies (I) Onderwijs en (II)
Moderne letterkunde

l^ezingen Underwiis:
lezingen Onderwijs:
 Trijetalich basis^underwiis yn Frysl^an (Ytsma)
 Fries lezen alleen voor Friestalige kinderen? (le Rutte)
 Frysk ^underwiis oan net-Frysktalige bern: in nije taak?
 (v.d. Goot)
 'De man die bekriepte der niks fan'. Oer Frysk staverjen by basis-
 skoallebern (Dykstra/Ytsma)
 Gibt es eine 'optimale' Orthographie f"ur das Friesische?
 (Kellner)

l^ezingen Moderne letterkunde:
lezingen Moderne letterkunde:
 Fernijing fan de Fryske roman yn de jierren '60 (Gezelle Meerburg)=
 Fryske literatuer yn Holl^anske oersetting (De Haan, P.)
 Feit en fiksje yn Ypk fan der Fear har 'De Breugeman Komt'
 (Hoekstra, H.)
 Ein friesischer Dichter im Dritten Reich. Anmerkungen zur Lyrik
 Jens Mungards (Wilts)
 In striid om folk en l^an. Eleminten fan in Frysk-nasjonale
 ideology tusken 1916 en 1945 (Frieswijk)


Freed 25 oktober: parallelsesjes (I) Taalfariaasje, (II) Taalsosjology en
(III) Histoaryske Letterkunde
Vrijdag 25 oktober: parallelsessies (I) Taalvariatie, (II)
Taalsociologie en (III) Historische Letterkunde

l^ezingen Taalfariaasje:
lezingen Taalvariatie:
 Frysk yn Sud-Holl^an: de saak fan it Yngveoansk op 'e nij besjoen
 (Bremmer)
 Het Bildts: expansie of importtaal? (Koldijk)
 Fryske dialektgeografy yn it kompj^utertiidrek (Versloot)
 Folchoarder en morfology yn 'e ynterferinsjefryske tiidwurdlike
 einrige (Wolf)
 Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinsl^an en it Frysk
 (Hoekstra, E.)

l^ezingen Taalsosjology:
lezingen Taalsociologie:
 Unique within the clique: phonological code-choices in interviews
 (Baron)
 Taal en markt (Schaaf)
 Fryske identiteit en religieuze en sosjale netwurken (Jansma)
 Taalakkommodaasje yn 'e helpferliening: wa moat him oan wa oanpas-
 se? (de Boer)
 North Frisian: reversing dialectalization (Lasswell)

l^ezingen Histoaryske letterkunde:
lezingen Historische letterkunde:
 Voor alles de Muzen! Simon Abbes Gabbema: niet zozeer aan de muzen
 schatplichtig als aan Dousa (Bostoen)
 Starters stilistische denkbeelden (Jansen)
 De literatuur in de Leeuwarder Courant (1830-1849): werken aan een
 ideaal (Korevaart)
 Jacobus Martinus Baljee, een Friese weesjongen in Batavia
 (Zuiderweg)
 Midfryske sprekwurdsamlingen yn 'e sprekwurdlike tradysje
 (v.d. Kuip)

 Yntekening en ynformaasje:
 Intekening en informatie:
Yntekenje as dielnimmer oan it kongres kin foar alle trije kongresdagen,
mar ek per dei. De kongreskosten binne F 140,-- foar it hiele
kongres of
55,-- per dei (ynkl. kongresdokumintaasje, kofje/tee en lunsj). Op ton-
gersdei 24 oktober is der in kongresdiner. De kosten d^erfan
bedrage F 60,--.

Intekenen als deelnemer aan het kongres kan voor de drie kongresdagen,
maar ook per dag. De kongreskosten zijn F 140,-- voor het gehele
kongres
of F 55,-- per dag (inkl. kongresdokumentatie, koffie/thee en
lunch). Op
donderdag 24 oktober is er een kongresdiner. De kosten daarvan bedragen
F 60,--.

Foar opjefte en neiere ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei:
Voor opgave en nadere informatie kunt u kontakt opnemen met:

Dr. J. Ytsma
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
tel. +31 58 2131414
fax +31 58 2131409
e-mail: <ytsmafa.knaw.nl>

*******************************************************************************
*
Henk Wolf henkfa.knaw.nl
postadres: Fryske Akademy, postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Nederland/The Netherlands till. 058-2131414 faks. 058-2131409
 * Al wa't wend is Frysk te sprekken, hoecht him hjir net te ferbrekken *
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue