Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Henrik  Joergensen (IPA: hæn?Ræg jöRuņsņ)
Institution: Aarhus University, Denmark
Email: click here to access email
State and/or Country: Denmark   
Linguistic Field(s): Language Documentation
Linguistic Theories
Phonology
Syntax
Typology
Ling & Literature
Subject Language(s): Danish
German
Norwegian Bokmål
Swedish
Selected Publications: - Indføring i dansk sætningsbygning. [Introduction to Danish Syntax] Danmarks Lærerhøjskole 1996. 90 sider.

- 'Om adverbialled mellem det finite verbal og subjektspladsen i danske helsætninger.' [On adverbs between the finite verb and the subject position in Danish Main clausus] Selskab for Nordisk Filologi, årsberetning (ed. Henrik Galberg Jacobsen), København 1996 p. 76 - 90.

- 'Aktanterne, aktørerne og figurerne - og den konkrete tekst.' [The actants, the actors and the figures - and the concrete text] Nydanske Studier 22/1997 p. 43 - 64.


- “Nogle noter om en semantisk-hierarkisk klassifikation af nominerne i sætningen.” [Some notes on a semantic-hierarchic classification of the Noun phrases in the sentence] Almen Semiotik 15/1999 p. 150 - 170


- “Placement and Scope of Mainland Scandinavian Modal Adverbs”. Carl-Erik Lindberg & Steffen Nordahl Lund (ed.): 17th Scandinavian Congress of Linguistics, vol. 1. = Odense Working Papers in Language and Communication nr. 19, 2000, p. 203 - 221.

- “ Begrebet “klisis” og dets anvendelse på analysen af de danske letled”. [The concept of clisis and its application to the analysis of light pronouns in Danish] Kjeld T. Kristensen (ed.) Studier i Nordisk 1998 - 1999. København: Selskab for Nordisk Filologi 2000, p. 37 - 50.

- “Hvem er bange for Balzacs fælde?”. [Who is afraid of Balzac's trap?] Kritik 143/2000 p. 64 - 68.

- Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. = Acta jutlandica LXXV:2, Humanities Series 73. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000 (319 p.)

- “Kleiner Entwurf einer sprechaktsbezogenen Theorie der Hypotaxe”. Volkmar Engerer (ed.): Sproghandlingsteori/Sprechakttheorie = Augias 56-59, Inst. f. Germansk Filologi, Aarhus Universitet 2001 p. 153 - 166.

- “Om den formelle markering af subjekts- og objektsfunktioner ved ledsætninger i dansk.” [On the formal marking of subject and object functions with subordinate clauses in Danish] Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Holtoft, Jørn Lund & Ole Togeby (ed.): Sproglige åbninger. København: Hans Reitzels Forlag 2001 s. 109 - 118.

- “Nogle bemærkninger om aspekt i dansk”. [Some remarks on aspect in Danish] Carsten Madsen, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen (ed.): Jeget og ordene. Århus: Klim og Institut for Nordisk Sprog og Litteratur 2001, s. 115-136.

-(with Frederik Stjernfelt) “Den narrative fabel i den schizofrene tekst”. [The narrative fable in schizophrenic text] Peter Allingham, Per Aage Brandt og Bent Rosenbaum (ed.): Set fra sidste punktum. København: Borgen 2002 p. 80 -119.

- (with Ács Péter og Katalin Jobbagy) 'Zu den morphologischen und syntaktischen Auswirkungen der Schwa-Assimilation im Dänischen'. Erb, Knipf, Orosz og Tarnói (ed.): “und Thut ein Gnügen seinem Ambt” - Festskrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2002, s. 19-26.

- “Realismens retorik”. [The rhetorics of realism] Stefan Iversen, Heidi Jørgensen og Henrik Skov Nielsen (ed.) Om som om. København: Akademisk Forlag 2002 p. 44-64.

- “Nogle problemer angående kasusudviklingerne i de germanske sprog.” [Some problems concerning the development of case in the Germanic languages] Jens Cramer, Ole Togeby og Peter Widell (ed.): M/K - mod og kvindehjerte. Århus: Modtryk 2002 p. 215-227.

- “Et alternativ til periodediagrammerne”. [An alternative to the period diagrammes] Jørgensen og Jørgensen (ed.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen. Århus: Wessel og Huitfeldt 2004 p. 173-179.
Courses Taught: 1st and 2nd Year Danish LanguageAdd to Linguist Directory Update your entry