Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Henrik  Joergensen (IPA: hæn?Ræg jöRuņsņ)
Institution: Aarhus University, Denmark
Email: click here to access email
State and/or Country: Denmark   
Linguistic Field(s): Language Documentation
Linguistic Theories
Phonology
Syntax
Typology
Ling & Literature
Subject Language(s): Danish
German
Norwegian Bokmål
Swedish
Selected Publications: - Indføring i dansk sætningsbygning. [Introduction to Danish Syntax] Danmarks Lærerhøjskole 1996. 90 sider.

- 'Om adverbialled mellem det finite verbal og subjektspladsen i danske helsætninger.' [On adverbs between the finite verb and the subject position in Danish Main clausus] Selskab for Nordisk Filologi, årsberetning (ed. Henrik Galberg Jacobsen), København 1996 p. 76 - 90.

- 'Aktanterne, aktørerne og figurerne - og den konkrete tekst.' [The actants, the actors and the figures - and the concrete text] Nydanske Studier 22/1997 p. 43 - 64.


- “Nogle noter om en semantisk-hierarkisk klassifikation af nominerne i sætningen.” [Some notes on a semantic-hierarchic classification of the Noun phrases in the sentence] Almen Semiotik 15/1999 p. 150 - 170


- “Placement and Scope of Mainland Scandinavian Modal Adverbs”. Carl-Erik Lindberg & Steffen Nordahl Lund (ed.): 17th Scandinavian Congress of Linguistics, vol. 1. = Odense Working Papers in Language and Communication nr. 19, 2000, p. 203 - 221.

- “ Begrebet “klisis” og dets anvendelse på analysen af de danske letled”. [The concept of clisis and its application to the analysis of light pronouns in Danish] Kjeld T. Kristensen (ed.) Studier i Nordisk 1998 - 1999. København: Selskab for Nordisk Filologi 2000, p. 37 - 50.

- “Hvem er bange for Balzacs fælde?”. [Who is afraid of Balzac's trap?] Kritik 143/2000 p. 64 - 68.

- Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. = Acta jutlandica LXXV:2, Humanities Series 73. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000 (319 p.)

- “Kleiner Entwurf einer sprechaktsbezogenen Theorie der Hypotaxe”. Volkmar Engerer (ed.): Sproghandlingsteori/Sprechakttheorie = Augias 56-59, Inst. f. Germansk Filologi, Aarhus Universitet 2001 p. 153 - 166.

- “Om den formelle markering af subjekts- og objektsfunktioner ved ledsætninger i dansk.” [On the formal marking of subject and object functions with subordinate clauses in Danish] Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Holtoft, Jørn Lund & Ole Togeby (ed.): Sproglige åbninger. København: Hans Reitzels Forlag 2001 s. 109 - 118.

- “Nogle bemærkninger om aspekt i dansk”. [Some remarks on aspect in Danish] Carsten Madsen, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen (ed.): Jeget og ordene. Århus: Klim og Institut for Nordisk Sprog og Litteratur 2001, s. 115-136.

-(with Frederik Stjernfelt) “Den narrative fabel i den schizofrene tekst”. [The narrative fable in schizophrenic text] Peter Allingham, Per Aage Brandt og Bent Rosenbaum (ed.): Set fra sidste punktum. København: Borgen 2002 p. 80 -119.

- (with Ács Péter og Katalin Jobbagy) 'Zu den morphologischen und syntaktischen Auswirkungen der Schwa-Assimilation im Dänischen'. Erb, Knipf, Orosz og Tarnói (ed.): “und Thut ein Gnügen seinem Ambt” - Festskrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2002, s. 19-26.

- “Realismens retorik”. [The rhetorics of realism] Stefan Iversen, Heidi Jørgensen og Henrik Skov Nielsen (ed.) Om som om. København: Akademisk Forlag 2002 p. 44-64.

- “Nogle problemer angående kasusudviklingerne i de germanske sprog.” [Some problems concerning the development of case in the Germanic languages] Jens Cramer, Ole Togeby og Peter Widell (ed.): M/K - mod og kvindehjerte. Århus: Modtryk 2002 p. 215-227.

- “Et alternativ til periodediagrammerne”. [An alternative to the period diagrammes] Jørgensen og Jørgensen (ed.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen. Århus: Wessel og Huitfeldt 2004 p. 173-179.
Courses Taught: 1st and 2nd Year Danish LanguageAdd to Linguist Directory Update your entry