Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Neus  Nogué (IPA: ['newz nu'ge])
Institution: Universitat de Barcelona
Email: click here to access email
Homepage: http://www.ub.edu/filcat/cv/nogue.htm
State and/or Country: Spain   
Linguistic Field(s): Applied Linguistics
Discourse Analysis
Pragmatics
Syntax
Text/Corpus Linguistics
Language Acquisition
Subject Language(s): Catalan-Valencian-Balear
Selected Publications: Costa, Joan, i Neus Nogué (coord) (1998). Curs de correcció de textos orals i escrits.
Vic: Eumo Editorial.

Nogué, Neus (1990). “Un curs de llengua per a locutors d’esports”. Com Ensenyar Català als Adults.
22. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, agost del 1990, p. 15-16.

Nogué, Neus (2000). “La norma i l’estàndard als mitjans de comunicació de masses: la ultracorrecció com a símptoma”. In: Imma Creus, Joan Julià i Sílvia Romero (ed.). Llengua i mitjans de comunicació. Lleida: Pagès Editors, p. 295-306.

Nogué, Neus (2002): “Les notícies d’agència: entre la interferència i els condicionaments del registre”. In: II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 111-116.

Nogué, Neus (2004): 'Llengua i mitjans de comunicació'. Barcelona: Santillana - Grup Promotor. (Articles de Suport a la Docència.)

Nogué, Neus (2005). “La deixis de persona en la historia de la lingüística: una aproximación sumaria”. In:Actas del XXI Congreso de la Asociación Española de Lingüistica Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela.

Joaquim Dolz, Neus Nogué, Jean-Paul Mabillard and Catherine Tobola Couchepin (2006). “Variété des positions discursives en fonction des genres textuels. L’exemple de l’argumentation”. Langage & Pratiques. Cheseaux (Switzerland): Association Romande de Logopédistes Diplômés.

Nogué, Neus (2008): La dixi de persona en català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-8415-992-6.
Courses Taught: Since 1997 to 2006, regularly at Universitat Oberta de Catalunya (grade in Humanities and Catalan Philology)

Since 1999, regularly at University of Barcelona (grade in Catalan Philology)
Dissertation Abstract: Dixi de persona i marcs participatius en català (Person Deixis and Participation Frameworks in Catalan)Add to Linguist Directory Update your entry