Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Neus  Nogué (IPA: ['newz nu'ge])
Institution: Universitat de Barcelona
Email: click here to access email
Homepage: http://www.ub.edu/filcat/cv/nogue.htm
State and/or Country: Spain   
Linguistic Field(s): Applied Linguistics
Discourse Analysis
Pragmatics
Syntax
Text/Corpus Linguistics
Language Acquisition
Subject Language(s): Catalan-Valencian-Balear
Selected Publications: Costa, Joan, i Neus Nogué (coord) (1998). Curs de correcció de textos orals i escrits.
Vic: Eumo Editorial.

Nogué, Neus (1990). “Un curs de llengua per a locutors d’esports”. Com Ensenyar Català als Adults.
22. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, agost del 1990, p. 15-16.

Nogué, Neus (2000). “La norma i l’estàndard als mitjans de comunicació de masses: la ultracorrecció com a símptoma”. In: Imma Creus, Joan Julià i Sílvia Romero (ed.). Llengua i mitjans de comunicació. Lleida: Pagès Editors, p. 295-306.

Nogué, Neus (2002): “Les notícies d’agència: entre la interferència i els condicionaments del registre”. In: II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 111-116.

Nogué, Neus (2004): 'Llengua i mitjans de comunicació'. Barcelona: Santillana - Grup Promotor. (Articles de Suport a la Docència.)

Nogué, Neus (2005). “La deixis de persona en la historia de la lingüística: una aproximación sumaria”. In:Actas del XXI Congreso de la Asociación Española de Lingüistica Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela.

Joaquim Dolz, Neus Nogué, Jean-Paul Mabillard and Catherine Tobola Couchepin (2006). “Variété des positions discursives en fonction des genres textuels. L’exemple de l’argumentation”. Langage & Pratiques. Cheseaux (Switzerland): Association Romande de Logopédistes Diplômés.

Nogué, Neus (2008): La dixi de persona en català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-8415-992-6.
Courses Taught: Since 1997 to 2006, regularly at Universitat Oberta de Catalunya (grade in Humanities and Catalan Philology)

Since 1999, regularly at University of Barcelona (grade in Catalan Philology)
Dissertation Abstract: Dixi de persona i marcs participatius en català (Person Deixis and Participation Frameworks in Catalan)Add to Linguist Directory Update your entry