Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Virginija  Vasiliauskiene (IPA: Virginija Vasiliauskiene)
Institution: Vytautas Magnus University
Email: click here to access email
State and/or Country: Lithuania
Lithuania   
Linguistic Field(s): Historical Linguistics
Selected Publications: 1. On the placement of the genitive attribute in Old Lithuanian, in: Dept. of General Linguistics University of Umeå, Report 35, 1994, p. 99-115.
2. Derinamojo pažyminio vieta senojoje lietuvių kalboje [The placement of the agreeing attribute in Old Lithuanian], in: Lietuvių kalbotyros klausimai 33, 1995, p. 124-142.
3. Senųjų raštų atributinės konstrukcijos [Attribute constructions of old writings], in: Darbai ir dienos 4(13), 1997, p. 99-109.
4. Daiktavardžio ir įvardžio genityvo vieta senojoje lietuvių kalboje [The placement of the genitive attribute in Old Lithuanian], in: Lietuvių kalbotyros klausimai, 38, 1997, p. 104-121.
5. Sintaksinės tipologijos principai ir žodžių tvarkos raida [Principles of the syntactic typology and word order development], in: Įvairių tipų tekstų/ diskursų aspektai, 1997, p. 233-242.
6. Atributinių junginių modeliai Mikalojaus Daukšos “Postilėje” ir Antano Baranausko tarmių tekstuose [Patterns of the attribute phrase in Daukša’s “Postilė” and dialectical texts compiled by Baranauskas], in: Baltistica 33(2), 1998, p. 215-232.
7. Atributinė frazė su derinamuoju komponentu Kiprijono Lukausko “Pamoksluose” [The position of agreeing adnominal modifiers in Lukauskas’ Sermons], in: Acta Linguistica Lithuanica 45, 2001, p. 151-178.
8. Prie didaktinės prozos ir publicistikos versmių. Atributinės frazės kaita [At the wellsprings of didactic and journalistic writings. Development of the attribute phrase], in: Darbai ir Dienos 28, 2001, p. 205-220.
9. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos aspektai [Problematic aspects in Lithuanian orthography], Kaunas, VDU leidykla, 2001, 45 p.
10. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai [Problematic aspects in Lithuanian orthography and punctuation], Vilnius: Homo Liber, 2002, 150 p.
11. Atributinės konstrukcijos XVIII-XIX a. lietuviškuose raštuose [Patterns of the attribute phrase in the documents of 18-19 centuries], in: Baltu filologija 12(2), 2003, p. 81-96.
12. Kai kurie aiškinamųjų šalutinių sakinių modelių tipologiniai aspektai J. S Dovydaičio didaktinės prozos tekste „Šiaulėniškis senelis“ Some typological aspects of the clauses in Dovydaitis‘ didactic prose], in: Valoda-2004. Valoda dažadu kultūru konteksta, t. 14, 2004, p. 157-162.
13. Daiktavardžio ir įvardžio genityvo postpozicija XVI-XIX a. lietuvių rašomojoje kalboje [Postposition of the attribute phrase in Lithuanian (16-19 c.)]. Materjaly mezdunarodnoj filologicheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 5–6 marta, 2004, p. 9–10.
14.Kiekybės genityvas A. Baranausko ir K. Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose [The Partitive Genitive of Quantity in 19th Century Dialect Texts Collected by A. Baranauskas and K. Brugmann}. Baltistica, t. 41 (2), 2006, p. 309–319.

Courses Taught: Lithuanian syntax; Historical grammar of the Lithuanian language; Old writings in East PrussiaAdd to Linguist Directory Update your entry