Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Virginija  Vasiliauskiene (IPA: Virginija Vasiliauskiene)
Institution: Vytautas Magnus University
Email: click here to access email
State and/or Country: Lithuania
Lithuania   
Linguistic Field(s): Historical Linguistics
Selected Publications: 1. On the placement of the genitive attribute in Old Lithuanian, in: Dept. of General Linguistics University of Umeå, Report 35, 1994, p. 99-115.
2. Derinamojo pažyminio vieta senojoje lietuvių kalboje [The placement of the agreeing attribute in Old Lithuanian], in: Lietuvių kalbotyros klausimai 33, 1995, p. 124-142.
3. Senųjų raštų atributinės konstrukcijos [Attribute constructions of old writings], in: Darbai ir dienos 4(13), 1997, p. 99-109.
4. Daiktavardžio ir įvardžio genityvo vieta senojoje lietuvių kalboje [The placement of the genitive attribute in Old Lithuanian], in: Lietuvių kalbotyros klausimai, 38, 1997, p. 104-121.
5. Sintaksinės tipologijos principai ir žodžių tvarkos raida [Principles of the syntactic typology and word order development], in: Įvairių tipų tekstų/ diskursų aspektai, 1997, p. 233-242.
6. Atributinių junginių modeliai Mikalojaus Daukšos “Postilėje” ir Antano Baranausko tarmių tekstuose [Patterns of the attribute phrase in Daukša’s “Postilė” and dialectical texts compiled by Baranauskas], in: Baltistica 33(2), 1998, p. 215-232.
7. Atributinė frazė su derinamuoju komponentu Kiprijono Lukausko “Pamoksluose” [The position of agreeing adnominal modifiers in Lukauskas’ Sermons], in: Acta Linguistica Lithuanica 45, 2001, p. 151-178.
8. Prie didaktinės prozos ir publicistikos versmių. Atributinės frazės kaita [At the wellsprings of didactic and journalistic writings. Development of the attribute phrase], in: Darbai ir Dienos 28, 2001, p. 205-220.
9. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos aspektai [Problematic aspects in Lithuanian orthography], Kaunas, VDU leidykla, 2001, 45 p.
10. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai [Problematic aspects in Lithuanian orthography and punctuation], Vilnius: Homo Liber, 2002, 150 p.
11. Atributinės konstrukcijos XVIII-XIX a. lietuviškuose raštuose [Patterns of the attribute phrase in the documents of 18-19 centuries], in: Baltu filologija 12(2), 2003, p. 81-96.
12. Kai kurie aiškinamųjų šalutinių sakinių modelių tipologiniai aspektai J. S Dovydaičio didaktinės prozos tekste „Šiaulėniškis senelis“ Some typological aspects of the clauses in Dovydaitis‘ didactic prose], in: Valoda-2004. Valoda dažadu kultūru konteksta, t. 14, 2004, p. 157-162.
13. Daiktavardžio ir įvardžio genityvo postpozicija XVI-XIX a. lietuvių rašomojoje kalboje [Postposition of the attribute phrase in Lithuanian (16-19 c.)]. Materjaly mezdunarodnoj filologicheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 5–6 marta, 2004, p. 9–10.
14.Kiekybės genityvas A. Baranausko ir K. Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose [The Partitive Genitive of Quantity in 19th Century Dialect Texts Collected by A. Baranauskas and K. Brugmann}. Baltistica, t. 41 (2), 2006, p. 309–319.

Courses Taught: Lithuanian syntax; Historical grammar of the Lithuanian language; Old writings in East PrussiaAdd to Linguist Directory Update your entry