Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Henrik  Jørgensen
Institution: Aarhus University, Denmark
Email: click here to access email
Homepage: http://pure.au.dk/portal/da/norhj@hum.au.dk
State and/or Country: Denmark   
Linguistic Field(s): General Linguistics
Pragmatics
Sociolinguistics
Syntax
Anthropological Linguistics
Subject Language(s): Danish
German
Norwegian Bokmål
Swedish
Selected Publications: * 'Paul Diderichsen's Sentence Scheme Interpreted as a Glossematic Construct'. Michael Rasmussen (red.): Hjelmslev et la sémiotique contemporaine = Travaux de cercle linguistique de Copenhague vol. 24. København: C.A.Reitzel 1993, s. 36-51.

* 'Om adverbialled mellem det finite verbal og subjektspladsen i danske helsætninger.' Henrik Galberg Jacobsen (red.) Selskab for Nordisk Filologi, årsberetning, København 1996 s. 76-90.

* 'Aktanterne, aktørerne og figurerne - og den konkrete tekst.' Nydanske Studier 22/1997 s. 43-64.

* “Nogle noter om en semantisk-hierarkisk klassifikation af nominerne i sætningen.” Almen Semiotik 15/1999 s. 150-170

* “Placement and Scope of Mainland Scandinavian Modal Adverbs”. Carl-Erik Lindberg & Steffen Nordahl Lund (red.): 17th Scandinavian Congress of Linguistics, vol. 1. = Odense Working Papers in Language and Communication nr. 19, 2000, s. 203-221.

* Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. = Acta jutlandica LXXV:2, Humanities Series 73. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000 (319 s.)

* “Om den formelle markering af subjekts- og objektsfunktioner ved ledsætninger i dansk.” Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund & Ole Togeby (red.): Sproglige åbninger. København: Hans Reitzels Forlag 2001 s. 109-118.

* “Nogle bemærkninger om aspekt i dansk”. Carsten Madsen, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen (red.): Jeget og ordene. Århus: Klim og Institut for Nordisk Sprog og Litteratur 2001, s. 115-136.

* (s.m. Frederik Stjernfelt) “Den narrative fabel i den schizofrene tekst”. Peter Allingham, Per Aage Brandt og Bent Rosenbaum (udg.): Set fra sidste punktum. København: Borgen 2002 s. 80-119.

* “See hvor skielver Jesu Lemmer”. Kritik nr. 178/2005 s. 18-27.

* (m. Péter Ács og Katalin Fenyvesi) “Dansk fonologi og morfologi set i lyset af de såkaldte naturlighedsteorier”. Nydanske studier nr. 36 (2008) s. 10-37.

* (med Tavs Bjerre, Eva Engels og Sten Vikner): “Points of Convergence between Functional and Formal Grammars”. Working Papers in Scandinavian Syntax 82, december 2008, s. 131-166.

* “Bobaljiks paradoks og sætningsskemaet”. Eva Skafte Jensen og Rita Therkelsen: Dramatikken i grammatikken. Festskrift til Lars Heltoft. Roskilde Universitetscenter 2009, s. 219-232.

* “Aspect and Narration applied to Lyrical poetry”. Jelsbak & Zeuthen (red.): Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIV Linguistics and Poetics. Proceedings from the International Conference in Copenhagen January 24 & 35 2008 = Acta Lingusitica Hafniensia vol. 42 supplement 1. Abingdon: Routledge 2010.

* “Ludoterminologi som sociolingvistisk variabel?” Torben Arboe og Inger Schoonderbeek Hansen (red:): Jysk, ømål, rigsdansk mv., Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Nordisk Institut, Aarhus Universitet 2011, s. 225-238.

* (s.m. Karen Thagaard Hagedorn, Lena Wienecke Andersen og Karen Margrethe Pedersen) “DanDiaSyn – spørgeliste og svar i et syntaksprojekt”. Duncker, Dorthe og Anne Mette Hansen (red.): Studier i Nordisk 2008-2009, København: Selskab for Nordisk Filologi 2011, s. 15-34.
Courses Taught: 1st & 2nd year introduction to Danish linguistics
Dissertation Director * of: Oblique Subjects and Stylistic Fronting in the History of Scandinavian and English: The role of IP-Spec
(Gunnar Hrafnbjargarson, Author)
Academic Paper Abstract: Incongruent pronominal case in the Swedish dialect of Västra Nyland (Finland)

* This information has been submitted by the dissertation author.Add to Linguist Directory Update your entry