Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Henrik  Jørgensen
Institution: Aarhus University, Denmark
Email: click here to access email
Homepage: http://pure.au.dk/portal/da/norhj@hum.au.dk
State and/or Country: Denmark   
Linguistic Field(s): General Linguistics
Pragmatics
Sociolinguistics
Syntax
Anthropological Linguistics
Subject Language(s): Danish
German
Norwegian Bokmål
Swedish
Selected Publications: * 'Paul Diderichsen's Sentence Scheme Interpreted as a Glossematic Construct'. Michael Rasmussen (red.): Hjelmslev et la sémiotique contemporaine = Travaux de cercle linguistique de Copenhague vol. 24. København: C.A.Reitzel 1993, s. 36-51.

* 'Om adverbialled mellem det finite verbal og subjektspladsen i danske helsætninger.' Henrik Galberg Jacobsen (red.) Selskab for Nordisk Filologi, årsberetning, København 1996 s. 76-90.

* 'Aktanterne, aktørerne og figurerne - og den konkrete tekst.' Nydanske Studier 22/1997 s. 43-64.

* “Nogle noter om en semantisk-hierarkisk klassifikation af nominerne i sætningen.” Almen Semiotik 15/1999 s. 150-170

* “Placement and Scope of Mainland Scandinavian Modal Adverbs”. Carl-Erik Lindberg & Steffen Nordahl Lund (red.): 17th Scandinavian Congress of Linguistics, vol. 1. = Odense Working Papers in Language and Communication nr. 19, 2000, s. 203-221.

* Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. = Acta jutlandica LXXV:2, Humanities Series 73. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000 (319 s.)

* “Om den formelle markering af subjekts- og objektsfunktioner ved ledsætninger i dansk.” Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund & Ole Togeby (red.): Sproglige åbninger. København: Hans Reitzels Forlag 2001 s. 109-118.

* “Nogle bemærkninger om aspekt i dansk”. Carsten Madsen, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen (red.): Jeget og ordene. Århus: Klim og Institut for Nordisk Sprog og Litteratur 2001, s. 115-136.

* (s.m. Frederik Stjernfelt) “Den narrative fabel i den schizofrene tekst”. Peter Allingham, Per Aage Brandt og Bent Rosenbaum (udg.): Set fra sidste punktum. København: Borgen 2002 s. 80-119.

* “See hvor skielver Jesu Lemmer”. Kritik nr. 178/2005 s. 18-27.

* (m. Péter Ács og Katalin Fenyvesi) “Dansk fonologi og morfologi set i lyset af de såkaldte naturlighedsteorier”. Nydanske studier nr. 36 (2008) s. 10-37.

* (med Tavs Bjerre, Eva Engels og Sten Vikner): “Points of Convergence between Functional and Formal Grammars”. Working Papers in Scandinavian Syntax 82, december 2008, s. 131-166.

* “Bobaljiks paradoks og sætningsskemaet”. Eva Skafte Jensen og Rita Therkelsen: Dramatikken i grammatikken. Festskrift til Lars Heltoft. Roskilde Universitetscenter 2009, s. 219-232.

* “Aspect and Narration applied to Lyrical poetry”. Jelsbak & Zeuthen (red.): Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIV Linguistics and Poetics. Proceedings from the International Conference in Copenhagen January 24 & 35 2008 = Acta Lingusitica Hafniensia vol. 42 supplement 1. Abingdon: Routledge 2010.

* “Ludoterminologi som sociolingvistisk variabel?” Torben Arboe og Inger Schoonderbeek Hansen (red:): Jysk, ømål, rigsdansk mv., Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Nordisk Institut, Aarhus Universitet 2011, s. 225-238.

* (s.m. Karen Thagaard Hagedorn, Lena Wienecke Andersen og Karen Margrethe Pedersen) “DanDiaSyn – spørgeliste og svar i et syntaksprojekt”. Duncker, Dorthe og Anne Mette Hansen (red.): Studier i Nordisk 2008-2009, København: Selskab for Nordisk Filologi 2011, s. 15-34.
Courses Taught: 1st & 2nd year introduction to Danish linguistics
Dissertation Director * of: Oblique Subjects and Stylistic Fronting in the History of Scandinavian and English: The role of IP-Spec
(Gunnar Hrafnbjargarson, Author)
Academic Paper Abstract: Incongruent pronominal case in the Swedish dialect of Västra Nyland (Finland)

* This information has been submitted by the dissertation author.Add to Linguist Directory Update your entry