Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Language Planning as a Sociolinguistic Experiment

By: Ernst Jahr

Provides richly detailed insight into the uniqueness of the Norwegian language development. Marks the 200th anniversary of the birth of the Norwegian nation following centuries of Danish rule


New from Cambridge University Press!

ad

Acquiring Phonology: A Cross-Generational Case-Study

By Neil Smith

The study also highlights the constructs of current linguistic theory, arguing for distinctive features and the notion 'onset' and against some of the claims of Optimality Theory and Usage-based accounts.


New from Brill!

ad

Language Production and Interpretation: Linguistics meets Cognition

By Henk Zeevat

The importance of Henk Zeevat's new monograph cannot be overstated. [...] I recommend it to anyone who combines interests in language, logic, and computation [...]. David Beaver, University of Texas at Austin


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/