Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Oxford Handbook of Corpus Phonology

Edited by Jacques Durand, Ulrike Gut, and Gjert Kristoffersen

Offers the first detailed examination of corpus phonology and serves as a practical guide for researchers interested in compiling or using phonological corpora


New from Cambridge University Press!

ad

The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History

By Bernard Spolsky

A vivid commentary on Jewish survival and Jewish speech communities that will be enjoyed by the general reader, and is essential reading for students and researchers interested in the study of Middle Eastern languages, Jewish studies, and sociolinguistics.


New from Brill!

ad

Indo-European Linguistics

New Open Access journal on Indo-European Linguistics is now available!


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/