LINGUIST List 10.197

Mon Feb 8 1999

Books: Language Pathology

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.

Directory

 1. Rint Sybesma, K. Jansonius: Twee jaar spraak en taal bij schisis

Message 1: K. Jansonius: Twee jaar spraak en taal bij schisis

Date: Fri, 05 Feb 1999 14:00:11 +0100
From: Rint Sybesma <rinthagpub.com>
Subject: K. Jansonius: Twee jaar spraak en taal bij schisis

N e w f r o m H o l l a n d A c a d e m i c G r a p h i c s 

Kino Jansonius-Schultheiss
Twee jaar spraak en taal bij schisis

Deze studie gaat over de spraak- en taalvaardigheid van kinderen met
een complete lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Door deze schisis hebben
zij een verhoogd risico om spraak- en taalproblemen te ontwikkelen.
Deze zijn niet het gevolg van cognitieve problemen of problemen in de
communicatie van de ouders met hun kind. Behalve de afwijkende
spraakmotoriek is er bij schisis ook gehoorverlies ten gevolge van otitis
media met effusie (OME). Dit laatste aspect wordt te vaak
veronachtzaamd in studies bij schisis. 
 Eenderde van de 30 kinderen met schisis, afkomstig uit vier
schisis-behandelteams, heeft op de leeftijd van twee jaar een ernstige
spraak- en taalachterstand; tweederde heeft dit niet. Hiervan heeft de
ene helft wel een vertraagde of afwijkende fonologie en de andere helft
niet. Sommige variabelen worden meer benadeeld door de afwijkende
spraak-motoriek bij schisis en andere weer meer door het gehoorverlies.
De articulatieproblemen, die kenmerkend zijn voor schisis, bij uitstek
aspecten van afwijkende spraakmotoriek, blijken echter minder ernstig
aanwezig te zijn als kinderen vroeg middenoordrainage ondergingen. De
medische behandeling blijkt eveneens een grote rol te spelen in de
kwaliteit van spraak en taal.
 Kinderen met een normale taalvaardigheid en een normale opbouw
van hun klank-systeem hebben niet alleen op tijd, maar ook vroeg, in
hun eerste levensjaar, drie belangrijke vormen van medische
interventie gekregen. Dit zijn een gehemelteplaatje dat bij de geboorte
is aangemeten en lang wordt gedragen (1), middenoordrainage (2) en
een vroege chirurgische ingreep om het gehemelte te sluiten (3).
Daarmee is zowel de spraakwaarneming als de spraakmotoriek
bevorderd. Deze groep kinderen kon tijdig, in een gevoelige periode van
aanleg van spraak en taal in het brein, de juiste spraak- en
taalinformatie opvangen en uiten. De niet of nauwelijks (nog)
sprekende kinderen hadden ernstiger gehoorverlies en onvoldoende
medische behandeling ondergaan.
 Niet eerder werd in de literatuur van spraak- en taalverwerving bij
schisis zo uitgebreid ingegaan op de invloed van de spraakwaarneming,
vooral die via het gehoor, op spraak en taal bij jonge kinderen met
schisis. Er wordt afgerekend met een mening dat de afwijkende
articulatie de taalorganisatie op hoger niveau benadeelt.

Inhoud
1. Inleiding 2. Van baby tot peuter: de prelexicale periode 3. Van baby
tot peuter: de lexicale periode 4. Opzet van onderzoek en werkwijze 5.
Algemene variabelen van spraak en taal 6. Fonologie: verworven
fonemen en contrasten bij schisis 7. Fonologie: Fonologische processen
bij schisis 8. Kind en behandelteam in dialoog 9. Conclusie en
discussie

Dissertatie Universiteit van Amsterdam/IFOTT. [LOT International
Series 17.] Januari 1999. ISBN 90-5569-062-7. Paperback. x+277pp.
NLG 64.05 (excl. P&P, VAT). Discounts are available for individuals
ordering directly from HAG. <www.hagpub.com>


Holland Academic Graphics
PO Box 53292
2505 AG The Hague
The Netherlands

fax: +31 70 448 0177
http://www.hagpub.com
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
If you buy one of these books please tell the publisher or author that you saw it advertised on the LINGUIST list.

The following contributing LINGUIST publishers have made their backlists available on the World Wide Web:

1998 Contributors

 • Addison Wesley Longman
 • Anthropological Linguistics
 • Blackwell Publishers
 • Cambridge University Press
 • Cascadilla Press
 • Cassell
 • CSLI Publications
 • Edinburgh University Press
 • Finno-Ugrian Society
 • Garland Publishing
 • Holland Academic Graphics (HAG)
 • John Benjamins Publishing Company
 • Lawrence Erlbaum Assoc.
 • MIT Press--Books Division
 • MIT Working Papers in Linguistics
 • Mouton de Gruyter
 • Oxford University Press
 • Francais Pratique
 • Hermes
 • Pacific Linguistics
 • Routledge
 • Summer Institute of Linguistics