LINGUIST List 17.1164

Tue Apr 18 2006

Confs: Slovenian/Phonetics/Phonology/Ljubljana, Slovenia

Editor for this issue: Kevin Burrows <kevinlinguistlist.org>


Directory         1.    Peter Jurgec, 1st Slovene International Phonetic Conference


Message 1: 1st Slovene International Phonetic Conference
Date: 15-Mar-2006
From: Peter Jurgec <peter.jurgecguest.arnes.si>
Subject: 1st Slovene International Phonetic Conference1st Slovene International Phonetic Conference Short Title: SloFon 1


Date: 20-Apr-2006 - 22-Apr-2006 Location: Ljubljana, Slovenia Contact: Peter Jurgec Contact Email: < click here to access email > Meeting URL: http://slofon.zrc-sazu.si

Linguistic Field(s): Phonetics; Phonology

Subject Language(s): Slovenian

Meeting Description:

The SloFon 1 conference is the first scientific meeting of phoneticians in Slovenia. The main goal of the conference is to promote research in phonetics in Slovenia and in the wider region. Although the primary focus of the conference is the phonetics of Slovenian, more general discussions will also be included. The conference is organized by the Fran Ramovs Institute of Slovenian Language at the Scientific Research Centre of the SASA.

Četrtek, 20. april 2006 // Thursday, 20 April 2006

08.30- Registracija // Registration 09.00-09.20 Uvodni nagovor // Welcoming remarks 09.20-09.30 Nagovor organizatorjev // Remarks by the organizers 09.30-10.00 Odmor za kavo // Coffee break 10.00-11.00 Vabljeno predavanje // Invited talk Moira Yip Sožitje med percepcijo in slovnico v fonologiji prevzetih besed The symbiosis between perception and grammar in loanword phonology 11.00-11.20 Odmor za kavo // Coffee break 11.20-13.00 Fonologija I // Phonology I 11.20-11.40 Franc Marušič *Af-koren-iks: Ali so nekontinuirani afiksi sploh možni? *Aff-stem-ix: Are there any discontinuous affixes? 11.40-12.00 Sašo Živanovič Vpliv obsega mentalnega slovarja na domeno fonološke teorije How does the size of the mental lexicon influence the range of phonological theory? 12.00-12.20 Tatjana Marvin Interakcija med strukturo in izgovarjavo v angleških izpeljankah The interaction between structure and pronunciation in English affixation 12.20-12.40 Alja Ferme Izglasni zvočniški sklopi Final sonorant clusters 12.40-13.00 Peter Jurgec O fonološkem statusu [ə] v slovenščini On the phonolgical status of schwa in Slovene 13.00-15.00 Odmor za kosilo // Lunch break 15.00-16.00 Vabljeno predavanje // Invited talk Jože Toporišič Slovensko knjižno glasovje in naglas, kakršna sta Standard Slovene sounds and accent (as they are) 16.00-16.20 Odmor za kavo // Coffee Break 16.20-17.40 Fonologija II / Phonology II 16.20-16.40 Irena Sawicka Slovanski mehčani ustrezniki mehkonebnim zapornikom, posebej še v poljščini Slavic softened counterparts of velar stops, with special reference to the Polish situation 16.40-17.00 Teodor Petrič Glasoslovni razvoj slovenskega otroka - soglasniki in soglasniški sklopi Phonological development of a Slovenian child - Consonants and consonant clusters 17.00-17.20 Vlado Nartnik K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih slovnicah On delimitation of contoids and vocoids in the Slovenian grammars 17.20-17.40 Agata Šega Nekatere glasovne značilnosti osnov za starejše latinizme oziroma romanizme v slovenščini Some phonetic characteristics of bases for older latinisms or romanisms in Slovene 17.40-18.00 Odmor za kavo // Coffee Break 18.00-19.00 Fonetika slovenščine I // Phonetics of Slovene I 18.00-18.20 Peri Bhaskararao, Nina Golob Kaj je pomembno pri slovenskem naglasu? Akustična primerjava tonemskega in netonemskega naglasa What matters in Slovene accent? An acoustic comparison of stress and pitch accents 18.20-18.40 Melita Zemljak Jontes Zlivanje glasov v spontanem (narečnem) govoru Sound fusion in spontaneous (dialectal) speech 18.40-19.00 Peter Jurgec, Karmen Kenda Jež Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev Acoustic analysis of lexical tone in the Slovene dialect of Ukve 20.00-? Sprejem pri županji ge. Danici Simšič // Reception (Ms. Danica Simšič, the mayoress of Ljubljana)

Petek, 21. april 2006 // Friday, 21 April 2006

09.30-10.30 Vabljeno predavanje // Invited talk Bernd Möbius Eksemplarična reprezentacija govora Exemplar-based speech representation 10.30-11.00 Odmor za kavo // Coffee Break 11.00-12.20 Jezikovne tehnologije I // Language Technologies I 11.00-11.20 Tomaž Šef, Tea Tušar, Andrej Bratko, Matjaž Gams Naglaševanje nepoznanih slovenskih besed: primerjava med človekom, človeškimi pravili in strojnim učenjem Comparison between humans and machines on the task of accentuation of Slovene words 11.20-11.40 Jerneja Žganec Gros, Varja Cvetko - Orešnik, Primož Jakopin, Aleš Mihelič Leksikon izgovarjav SI-PRON The SI-PRON pronunciation lexicon 11.40-12.00 Matej Rojc, Darinka Verdonik Uporaba fonetično-morfoloških slovarjev SIlex in LC- STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen Using SIlex and LC-STAR lexica for grapheme-to- phoneme conversion of foreign names 12.00-12.20 Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Aleksandra Zögling Markuš, Zdravko Kačič Razširitev slovenske govorne baze BNSI Broadcast News za izboljšano akustično modeliranje govora Expanding the Slovenian BNSI Broadcast News speech database for improved acoustic modeling 12.20-14.00 Odmor za kosilo // Lunch break 14.00-15.20 Splošna fonetika // General phonetics 14.00-14.20 Ivo Škarić Prostorska percepcija in sluh Spatioception and hearing 14.20-14.40 Gordana Varošanec Škarić Vibrato profesionalnih moških glasov Vibrato in trained male voices 14.40-15.00 Ana Zwitter Vitez Prozodične strategije v spontanem govoru: analiza in aplikacije Prosodic strategies in spontaneous speech: analysis and applications 15.00-15.20 Branko Starc Vokografija in njena uporaba v fonetiki Vocographics and its application in phonetics 15.20-15.40 Odmor za kavo // Coffee Break 15.40-17.00 Jezikovne tehnologije II // Language Technologies II 15.40-16.00 Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Darinka Verdonik Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih iz govornega korpusa Turdis Discussing spontaneous speech recognition problems with examples from speech corpus Turdis-1 16.00-16.20 Simon Dobrišek, Boštjan Vesnicer, France Mihelič in Nikola Pavešić Biometrični sistem za razpoznavanje govorcev A biometric system for speaker recognition 16.20-16.40 Ekaterina Panova Principi sestavljanja zvočne komponente v združevalni sintezi govora za sorodne jezike Principles of compiling sound components in concatenative synthesis for closely related languages 16.40-17.00 Matej Rojc, Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Bojan Kotnik Prevajalni sistem govora v govor BABILON za jezikovni par slovenščina-nemščina Speech-to-speech translation system BABILON for Slovenian-German language pair 17.00-17.20 Odmor za kavo // Coffee Break 17.00-18.00 Jezikovne tehnologije III // Language Technologies III 17.00-17.20 France Mihelič, Maša Novak, Simona Lustek, Grega Milharčič, Tadej Trebec Statistična analiza formantnih frekvenc slovenskih samoglasnikov s standardnimi programskimi orodji Statistical analysis of formant frequencies for Slovene vowels using standard software tools 17.20-17.40 Primož Jakopin Samoglasniki in soglasniki v korpusu Nova beseda Vowels and Consonants in the Nova beseda corpus 17.40-18.00 Tomaž Erjavec, Matija Ogrin Fonetični znaki in elektronske izdaje Phonetic characters in digital editions

Sobota, 22. april 2006 // Saturday, 22 April 2006

9.30-11.10 Kontrastivne raziskave // Contrastive studies 9.30-9.50 Charalampos Karypidis, Antonia Colazo - Simon, Angelica V. Costagliola Neenakomernost pri percepciji J2: dokazi iz artikulacijske sinteze kontinuuma /i/~/e/ Asymmetry in vowel perception in L2: evidence from articulatory synthesis of an /i/~/e/ continuum 9.50-10.10 Elenmari Pletikos, Jelena Vlašić, Jordan Bićanić Uresničevanje leksikalnih naglasov v različnih intonacijskih glavah v hrvaščini The realization of lexical accents within different focuses in Croatian 10.10-10.30 Rastislav Šuštaršič Angleško-slovenska kontrastivna fonetika ter njene aplikacije pri poučevanju angleške fonetike English-Slovene Contrastive Phonetics and its Applications in Teaching English Phonetics 10.30-10.50 Damir Horga, Vesna Požgaj - Hadži, Marko Liker Časovne spremenljivke hrvaščine in slovenščine in njihov tujejezični jezikovni stik Temporal parameters of Croatian and Slovene in their linguistic contact as foreign languages 10.50-11.10 Hotimir Tivadar, Matea Hotujac Artikulacijsko-akustični opis slovensko-hrvaškega jezikovnega sistema Articulatory and acoustic description of the Slovene- Croatian language system 11.10-11.30 Odmor za kavo // Coffee Break 11.20-12.20 Fonetika in govorna rehabilitacija // Phonetics and speech rehabilitation 11.20-11.40 Irena Hočevar Boltežar, Miha Žargi Spremembe v oblikovanju samoglasnikov pri gluhih osebah po vsaditvi polževega vsadka Changes in the articulation of the vowels in deaf subjects after cochlear implantation 11.40-12.00 Martina Ozbič Razumljivost govora oseb z motnjo sluha: prispevek tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in izgovornih elementov Intelligibility of talk of people with disturbance of hearing: Contribution of the transients, formants, voice, speech and articulation and articulation elements 12.00-12.20 Tanja Kocjančič, Stefan Werner Akustična analiza diadokokineze v govoru oseb z nevrološko poškodbo Acoustic analysis of diadochokinesis in neurologically impaired speech 12.20-14.00 Odmor za kosilo // Lunch Break 14.00-15.40 Fonetika slovenščine II // Phonetics of Slovene II 14.00-14.20 Hotimir Tivadar Sodobni knjižni jezik med pisnostjo in govorjenostjo (na primeru radia in televizije) Contemporary standard Slovene between writing and speech (on the radio and television) 14.20-14.40 Damjan Huber Vpliv nekaterih sociolingvističnih dejavnikov na (slušno) zaznavanje samoglasnikov slovenskega standarda pri dijakih pomurskih srednjih šol Influence of some sociolinguistic factors to (speech) perception of standard Slovene vowels in the case of high shool students in Pomurje 14.40-15.00 Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej Zapisati nezapisljivo How to write down what cannot be written down 15.00-15.20 Nina Novak Prvine spontanega govora v zapisniku Elements of spontaneous speech in the protocols 15.20-15.40 Zdravko Zupančič Premislek - manjkajoči člen med »verbum mentis« in »vis sermonis« Reflection - A missing link between »Verbum Mentis« and »Vis Sermonis« 15.40-16.00 Zaključni pozdrav // Concluding remarks

Konferenca bo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.

The conference will be held at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, SRC SASA, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenia.