LINGUIST List 23.821

Sat Feb 18 2012

Calls: Sociolinguistics/ Treballs de Sociolingüística Catalana (Jrnl)

Editor for this issue: Brent Miller <brentlinguistlist.org>Date: 17-Feb-2012
From: Natxo Sorolla <cruscatdemolinguistica.cat>
Subject: Treballs de Sociolingüística Catalana
E-mail this message to a friend

Full Title: Treballs de Sociolingüística Catalana

Call Deadline: 15-May-2012

Crida d'articles - Treballs de Sociolingüística Catalanahttp://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

Número 23 (2013)

Treballs de Sociolingüística Catalana és l'anuari de la Societat Catalana deSociolingüística. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundaciói fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per FrancescVallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estara càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquestdarrer n'és el director.

Els darrers números consten d'una part dedicada a un tema monogràfic. Elnúmero 14-15 (2000) va estar dedicat als Aspectes sociolingüístics de laimmigració extraeuropea als Països Catalans, el 16 (2002) a Llengua isocietat al País Valencià, el 17 (2003) a L'ús oral del català. Dades,reflexions i propostes, el 18 (2004) a La situació sociolingüística a les IllesBalears, el 19 (2006) a La situació sociolingüística a Andorra, el 20 (2010)a «Llengua i ensenyament» i el 21 (2011) a La sociolingüística catalana,balanç i reptes de futur.

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper ielectrònic que actualment té periodicitat anual. En el número 23 (2013), larevista fa una crida d'articles sobre la temàtica de la publicació per a lasecció miscel-lània. La data màxima per a la recepció d'articles per al número23 és el 15 de maig de 2012. Podeu enviar-los mitjançant el formulari de lapàgina web http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors oenviant un correu a l'adreça tsciec.cat. Trobareu les normes de publicacióa la webhttp://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l'anuari de la SocietatCatalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial del'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de laSocietat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix larecerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'hacaracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a larevista tots els articles i col-laboracions inèdits dins dels camps de lasociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, lapsicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dretlingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i alsprocessos de normalització lingüística, de manera preferent en llenguacatalana. Els destinataris de la revista són tant els especialistes ensociolingüística,dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadansamatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostrespaïsos


Page Updated: 18-Feb-2012