LINGUIST List 27.2253

Wed May 18 2016

Fund Drive 2016: An Appeal in Ibibio

Editor for this issue: Ashley Parker <ashleylinguistlist.org>


Date: 18-May-2016
From: LINGUIST List <linguistlinguistlist.org>
Subject: Fund Drive 2016: An Appeal in Ibibio
E-mail this message to a friend

Edima anam ndubehe ye Linguist List,

Ami ñkere Ememobong Udoh, ayin Nigeria adooho ata-ifiọk ke uduuñọ mme usem, asinekkeke anie ewuana ye udim nta uduuñọ usem ke Linguist List. Mma aba ye udim nta-ifiọk ami (LinguistList) ke ufuọd ọfiọñ itiokeed ye ọfiọñ
duubekeed ke isua tọsin iba ye duubeba nte ata anam nduuñọ ke aderimbod, ndion ado ñka ntaifiọk ami ekeennọ ukeed uñwam ke ufañ nduuñọ ye ukpeeb-mkpọ ado akedatta itie ke ufọkñwed ntaifiọk ake Eastern Michigan ke Ypsilanti. Mmenekke nnim ke akpanikọ ke mme ufọn se ñkedia ado aketo mme uñwam se afo asisin anọ ñka (LinguistList) nta-ifiọk uduuñọ mme usem ami. Akpan mkpọ se ami nnekke ntañ mbaña ado ke ñwaidem, enọ ye uñwam ami se afo asinọññọ ami asinekke añwam mbon ñka uduuñọ usem ami (LinguistList) edikaiso mba ke nsọñidem ye inemesit ke utom ọmmọ, anyʌñ anekke añwam ke saña saña usʌñ adinọ mme nta ifiọk ami ukpeeb ke idʌñ ọmmọ ye ke esen-idәd.

Ke ufañ ini nsʌkkọ mba ye ñka uduuñọ usem (LinguistList) ami, mma anie ewuana ye mme nta mme anam nduuñọ ye mme nditọ ufọkñwed mfen etoññoke nsio-nsio idәd ke aderimbod ekenyʌññọ enekke enemesit ke adikiba do ñko. Mma abọ ukpeed-mkpọ ke mme nsio-nsio afañ, akpan-akpan ke afañ anye ekootto multiTree ye LL-map. Nnyin imainyʌñ ibọ ukpeeb mkpọ ito Damir ye mbon mfen ke ukama masin ekootto kọmputa nnam utom. Ñkemeke adisọp ntoro adifre ñka LinguistList sia ukpeebmkpọ se ñkebọ do anekke aññwam mien ke afañ utom mmi nte andikpeeb ye anam nduuñọ ke ufọkñwed ntaifọk; nditọ ufọkñwed mmi ko ke ufọkñwed ntaifiọk Uyo ke Nigeria enyʌn ekeene ebọ ifiọk enyʌn edia ufọn eto ukpeebmkpọ ye ifiọk se ami ñkebọ nto ñka LinguistList.

Ñka uduuñọ mme usem (LinguistList) asʌk akaiso adikọt nnyʌñ mkpon ntara ye eñwọñọ adinwam adisin ñkọd ke ukama kọmputa nsin ñkọd ke uduuño mbaña mme usem. Ñkọd ye ñkaiso ami ikemeke aditippe ke afo mme ubaaha. Ata uwak mme nditọ ufọkñwed ke nsio nsio idʌt esʌk ekaiso eyem ediwuana ke ñka uduuñọ mme usem ami (LinguistList), ndion ñka ami ayem okʌk adiñwam nnyʌñ nse mkpọ mbaña mme utọ mbon ntoro. Ami anam ami nnam ebeeñe ami unọ fien adikaiso adisinọ uñwam akpan akpan ke ini uyem uñwam okʌk ntom.

Mbọk, kaiso sin uñwam nọ ñka uduuñọ mme usem (LinguistList). Nnyin imiyem uñwam enọ okʌk uto fien adiñwam nnyin adikaiso nnekke nnam mkpọ nnọ aderimbod, nnyʌñ ññwam ñka ami (LinguistList) adikaiso.

http://funddrive.linguistlist.org/donate/

Sọsọñọ eti eti.

Page Updated: 18-May-2016