LINGUIST List 31.2271

Tue Jul 14 2020

Calls: English;Irish; Applied Ling, Disc Analysis, Gen Ling, Socioling, Text/Corpus Ling/Ireland

Editor for this issue: Lauren Perkins <laurenlinguistlist.org>Date: 14-Jul-2020
From: Stephen Lucek <stephen.lucekucd.ie>
Subject: IRAAL 2020 Annual Conference
E-mail this message to a friend

Full Title: IRAAL 2020 Annual Conference

Date: 26-Nov-2020 - 27-Nov-2020
Location: Dublin, Ireland
Contact Person: Stephen Lucek
Meeting Email: < click here to access email >

Linguistic Field(s): Applied Linguistics; Discourse Analysis; General Linguistics; Sociolinguistics; Text/Corpus Linguistics

Subject Language(s): English; Irish

Call Deadline: 01-Aug-2020

Meeting Description:

The Irish Association of Applied Linguistics (IRAAL) annual conference brings together researchers in all areas of linguistics working in Ireland or internationally. The theme of this year’s conference is ‘Applying Linguistics in the 21st Century’.
This theme was chosen to represent the changing face of Applied Linguistics in Ireland and abroad. Applied Linguistics is sometimes understood as being restricted to language learning and teaching, but as the Covid-19 pandemic has taught us, we are doing much more than teaching and learning languages. Through discussions, we can learn much more about the globalisation of language learning and how we are reimagining the traditional paradigms of Applied Linguistics. The 2020 IRAAL Annual Conference will reflect the broadness of our experiences and the myriad areas of cognate disciplines to which we contribute. In this spirit, the Organising Committee wishes to invite you to the 2020 IRAAL Annual Conference.

Tugann comhdháil bhliantúil Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí (IRAAL) taighdeoirí atá ag obair in réimsí éagsúla na teangeolaíochta in Éirinn nó thar lear le chéile. Is é ‘Cur i bhFeidhm na Teangeolaíochta san 21ú hAois’ téama na Comhdhála i mbliana.
Roghnaíodh an téama seo leis na hathruithe atá ag teacht ar an Teangeolaíocht Fheidhmeach in Éirinn agus thar lear a léiriú. Síltear go minic go mbaineann an Teangeolaíocht Fheidhmeach le teagasc agus foghlaim teangacha amháin, ach táthar ag foghlaim trí phaindéim Covid-19 go mbíonn i bhfad níos mó ná teagasc agus foghlaim teangacha á dhéanamh againn. Trí chomhráite, is féidir linn i bhfad níos mó a fhoghlaim faoi dhomhandú foghlaim teangacha agus faoi na bealaí ina bhfuiltear ag athshamhlú pharaidímí na Teangeolaíochta Feidhmí. Léireofar ag Comhdháil Bhliantúil IRAAL 2020 fairsinge ár dtaithí agus an iliomad réimsí gaolmhara lena mbaineann ár saothar. Ba mhaith leis an gCoiste Eagraithe cuireadh a thabhairt díbh chuig Comhdháil Bhliantúil IRAAL 2020. Tá sé i gceist go gcasfadh muid ar a chéile le tús a chur leis an gcomhdháil tráthnóna Déardaoin, 26 Samhain agus go leanfaí ar aghaidh Dé hAoine, 27 Samhain.

Second Call for Papers:

**EXTENDED DEADLINE**

The topics for papers may include, but are not restricted to:
- Bilingualism
- Classroom Language Use
- Corpus Linguistics
- Discourse Studies
- EAP
- First and Second Language Acquisition
- Forensic Linguistics
- Language Policy
- Linguistic Landscapes
- Multilingualism
- Pedagogy
- Phonology
- Second and Foreign Language Learning
- Sociolinguistics
- TESOL
- Teaching Methodology
- Translanguaging
- Translation Studies

Submissions from postgraduate students and early career researchers are particularly welcomed. The languages of the conference are English and Irish.

We invite submissions for three types of presentation:
INDIVIDUAL PAPERS: Oral presentations on original research by one or more authors within a 30-minute period for presentation and questions.
THEMATIC PANELS: Thematic Panels on original research consisting of three or four papers, presented within a 90–120 minute period (including presentations, questions and panel discussions), may be submitted.
POSTERS: Posters will be displayed during a dedicated poster session where the presenters will introduce their posters and will be available to answer questions from delegates. Posters of standard A0 size should be submitted to the registration desk on the morning of the conference.
Abstracts of 500 words are requested for consideration for all paper types to be submitted to
http://linguistlist.org/easyabs/IRAAL2020 by August 1, 2020. Informal enquiries may be sent to IRAAL2020ucd.ie.

Abstract submission deadline: August 1
Notification of acceptance: September 1
Registration opens: November 1
Conference dates: November 26–27
NB: If a postponement is necessary, the Organising Committee will notify all potential attendees by the end of September.

Cuirfear fáilte roimh pháipéir ar na hábhair seo a leanas, ach níltear teoranta dóibh:
An Dátheangachas; Úsáid Teanga sa Seomra Ranga; Teangeolaíocht Chorpais; Léann an Dioscúrsa; An Béarla Acadúil; Sealbhú na Chéad agus an Dara Teanga; An Teangeolaíocht Fhóiréinseach; Beartas Teanga; Tírdhreacha Teanga; An tIlteangachas; Oideolaíocht; An Fhoghraíocht; Foghlaim Teangacha Breise/Iasachta; An tSochtheangeolaíocht; Teagasc Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile; Modheolaíochtaí Teagaisc; Trasteangú; agus Léann an Aistriúcháin.
Cuirfear fáilte ar leith roimh achoimrí ó mhic léinn iarchéime agus ó thaighdeoirí atá ag tús a ngairmré.
Is iad an Béarla agus an Ghaeilge teangacha na Comhdhála.

Cuirfear fáilte roimh iarratais do chuir i láthair mar seo a leanas:
PÁIPÉIR AONAIR: Cur i láthair ar thaighde bunaidh le húdar amháin nó níos mó a mhaireann 30 nóiméad, cur i láthair agus ceisteanna san áireamh.
PAINÉIL THÉAMACHA: Is féidir painéil théamacha ar thaighde bunaidh a bhfuil trí nó ceithre pháipéar iontu a mhaireann 90-120 nóiméad ina n-iomláine (cur i láthair, ceisteanna agus plé painéal san áireamh) a chur isteach.
PÓSTAEIR: Beidh póstaeir ar taispeáint le linn seisiún póstaer ina ndéanfaidh na taighdeoirí iad a chur i láthair agus ceisteanna ó thoscairí a fhreagairt. Ba cheart póstaeir A0 a leagan isteach ag an deasc clárúcháin maidin na Comhdhála.
Iarrtar achoimrithe 500 focal a chur faoi bhráid an choiste roghnaithe trí iad a uaslódáil ag suíomh
http://linguistlist.org/easyabs/IRAAL2020 faoin 1 Lúnasa 2020. Féadfar breis eolais a lorg ach teagmháil a dhéanamh le IRAAL2020ucd.ie.
Spriocdháta d’achoimrí: 1 Lúnasa
Fógra ar ghlacadh: 1 Mheán Fómhair
Tús le clárúchán: 1 Samhain
Dátaí na comhdhála: 26–27 Samhain
NB: Más gá an chomhdháil a chur siar, beidh an Coiste Eagraithe i dteagmháil leis an dream a bhfuil rún acu freastal air faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair.
Page Updated: 14-Jul-2020