LINGUIST List 32.1908

Wed Jun 02 2021

Calls: Applied Ling, Gen Ling/Ireland and Online

Editor for this issue: Lauren Perkins <laurenlinguistlist.org>Date: 02-Jun-2021
From: Stephen Lucek <stephen.lucekucd.ie>
Subject: IRAAL 2020/1 Annual Conference
E-mail this message to a friend

Full Title: IRAAL 2020/1 Annual Conference

Date: 26-Nov-2021 - 27-Nov-2021
Location: Dublin & Online, Ireland
Contact Person: Stephen Lucek
Meeting Email: < click here to access email >

Linguistic Field(s): Applied Linguistics; General Linguistics

Call Deadline: 15-Jul-2021

Meeting Description:

The Irish Association for Applied Linguistics (IRAAL) hosts an annual conference that showcases the best in Applied Linguistics research and practice in Ireland and beyond. The Covid-19 pandemic forced us to postpone the 2020 conference and in the interests of public health and safety, the IRAAL 2020 Conference Organising Committee (now the 2021 Conference Organising Committee) have decided to hold our conference online over two half days, on the morning (Dublin time) of Friday November 26 and the afternoon (Dublin time) of Saturday November 27.

The Irish Association of Applied Linguistics (IRAAL) annual conference brings together researchers in all areas of linguistics working in Ireland or internationally. The theme of this year’s conference is ‘Applying Linguistics in the 21st Century’.

This theme was chosen to represent the changing face of Applied Linguistics in Ireland and abroad. Applied Linguistics is sometimes understood as being restricted to language learning and teaching, but as the Covid-19 pandemic has taught us, we are doing much more than teaching and learning languages. Through discussions, we can learn much more about the globalisation of language learning and how we are reimagining the traditional paradigms of Applied Linguistics. The 2021 IRAAL Annual Conference will reflect the broadness of our experiences and the myriad areas of cognate disciplines to which we contribute. In this spirit, the Organising Committee wishes to invite you to the 2021 IRAAL Annual Conference.

_______________________

Tugann comhdháil bhliantúil Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí (IRAAL) taighdeoirí atá ag obair in réimsí éagsúla na teangeolaíochta in Éirinn nó thar lear le chéile. Is é ‘Cur i bhFeidhm na Teangeolaíochta san 21ú hAois’ téama na Comhdhála i mbliana.

Roghnaíodh an téama seo leis na hathruithe atá ag teacht ar an Teangeolaíocht Fheidhmeach in Éirinn agus thar lear a léiriú. Síltear go minic go mbaineann an Teangeolaíocht Fheidhmeach le teagasc agus foghlaim teangacha amháin, ach táthar ag foghlaim trí phaindéim Covid-19 go mbíonn i bhfad níos mó ná teagasc agus foghlaim teangacha á dhéanamh againn. Trí chomhráite, is féidir linn i bhfad níos mó a fhoghlaim faoi dhomhandú foghlaim teangacha agus faoi na bealaí ina bhfuiltear ag athshamhlú pharaidímí na Teangeolaíochta Feidhmí. Léireofar ag Comhdháil Bhliantúil IRAAL 2021 fairsinge ár dtaithí agus an iliomad réimsí gaolmhara lena mbaineann ár saothar. Ba mhaith leis an gCoiste Eagraithe cuireadh a thabhairt díbh chuig Comhdháil Bhliantúil IRAAL 2021. Tá sé i gceist go gcasfadh muid ar a chéile ar líne le tús a chur leis an gcomhdháil maidin Dé hAoine 26 Samhain agus go leanfaí ar aghaidh maidin Dé Sathairn 27 Samhain, le freastal ar an méid is mó amchriosanna agus is féidir.

Call for Papers:

The topics for papers may include, but are not restricted to:
- Bilingualism
- Classroom Language Use
- Corpus Linguistics; Discourse Studies
- EAP
- First and Second Language Acquisition
- Forensic Linguistics
- Language Policy
- Linguistic Landscapes
- Multilingualism
- Pedagogy
- Phonology
- Second and Foreign Language Learning
- Sociolinguistics
- TESOL
- Teaching Methodology
- Translanguaging; and Translation Studies.

Submissions from postgraduate students and early career researchers are particularly welcomed.
The languages of the conference are English and Irish.

We invite submissions for three types of presentation:
INDIVIDUAL PAPERS: Oral presentations on original research by one or more authors within a 30-minute period for presentation and questions.
THEMATIC PANELS: Thematic Panels on original research consisting of three or four papers, presented within a 90–120 minute period (including presentations, questions and panel discussions), may be submitted.
POSTERS: Posters will be displayed during a dedicated poster session where the presenters will introduce their posters and will be available to answer questions from delegates. Posters of standard A0 size should be submitted to the registration desk on the morning of the conference.

Abstracts of 500 words are requested for consideration for all paper types to be submitted to iraal2020ucd.ie by July 15, 2021. Informal enquiries may also be sent to IRAAL2020ucd.ie.

Abstract submission deadline: July 15
Notification of acceptance: August 15
Registration opens: November 1
Conference dates: November 26–27

_______________________________

Cuirfear fáilte roimh pháipéir ar na hábhair seo a leanas, ach níltear teoranta dóibh:
- An Dátheangachas
- Úsáid Teanga sa Seomra Ranga
- Teangeolaíocht Chorpais
- Léann an Dioscúrsa
- An Béarla Acadúil
- Sealbhú na Chéad agus an Dara Teanga
- An Teangeolaíocht Fhóiréinseach
- Beartas Teanga
- Tírdhreacha Teanga
- An tIlteangachas
- Oideolaíocht
- An Fhoghraíocht
- Foghlaim Teangacha Breise/Iasachta
- An tSochtheangeolaíocht
- Teagasc Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
- Modheolaíochtaí Teagaisc
- Trasteangú
- agus Léann an Aistriúcháin.

Cuirfear fáilte ar leith roimh achoimrí ó mhic léinn iarchéime agus ó thaighdeoirí atá ag tús a ngairmré.
Is iad an Béarla agus an Ghaeilge teangacha na Comhdhála.

Cuirfear fáilte roimh iarratais do chuir i láthair mar seo a leanas:
PÁIPÉIR AONAIR: Cur i láthair ar thaighde bunaidh le húdar amháin nó níos mó a mhaireann 30 nóiméad, cur i láthair agus ceisteanna san áireamh.
PAINÉIL THÉAMACHA: Is féidir painéil théamacha ar thaighde bunaidh a bhfuil trí nó ceithre pháipéar iontu a mhaireann 90-120 nóiméad ina n-iomláine (cur i láthair, ceisteanna agus plé painéal san áireamh) a chur isteach.
PÓSTAEIR: Beidh póstaeir ar taispeáint le linn seisiún póstaer ina ndéanfaidh na taighdeoirí iad a chur i láthair agus ceisteanna ó thoscairí a fhreagairt. Ba cheart póstaeir A0 a leagan isteach ag an deasc clárúcháin maidin na Comhdhála.

Iartarr achoimrithe 500 focal a chur faoi bhráid an choiste roghnaithe trín iad a uaslódáil ag suíomh iraal2020ucd.ie faoin 15 Iúil 2021. Féádfar breis eolais a lorg ach teagmháil a dhéanamh le IRAAL2020ucd.ie.

Spriocdháta d’achoimrí: 15 Iúil
Fógra ar ghlacadh: 15 Lúnasa
Tús le clárúchán: 1 Samhain
Dátaí na comhdhála: 26–27 Samhain
Page Updated: 02-Jun-2021