Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

New from Cambridge University Press!

ad

Revitalizing Endangered Languages

Edited by Justyna Olko & Julia Sallabank

Revitalizing Endangered Languages "This guidebook provides ideas and strategies, as well as some background, to help with the effective revitalization of endangered languages. It covers a broad scope of themes including effective planning, benefits, wellbeing, economic aspects, attitudes and ideologies."


We Have a New Site!

With the help of your donations we have been making good progress on designing and launching our new website! Check it out at https://linguistlist.org/!
***We are still in our beta stages for the new site--if you have any feedback, be sure to let us know at webdevlinguistlist.org***

Academic Paper


Title: Ensinanza-Aprendizaxe Da Lingua Inglesa: Tradicción E Modernidade
Author: Jose Manuel Oro Cabanas
Email: click here TO access email
Institution: Universidade de Santiago de Compostela
Linguistic Field: Applied Linguistics; Phonetics; Semantics; Syntax; Translation
Subject Language: Galician
Abstract: É a miña intención manifestar neste libro unha serie de inconvenientes e vantaxes para os interesados no estudo da lingua inglesa.
Intentarei centrarme, en primeiro lugar, nunha descrición superficial dalgunhas das concepcións que os lingüistas fan dos aspectos formais, semasiolóxicos, estructurais, xenerativos e descritivos da linguaxe, presentando unha breve análise dos movementos de teorización lingüística e gramatical máis influintes no seu estudo e desenvolvemento, e unhas referencias sucintas dos modelos que xurdiron como variantes das aproximacións elixidas. Existen moitas alternativas que emerxen como consecuencia da falta de consistencia destes movementos e que se presentan como versións modificadas destes ou mesmo intentan converterse en modelos, movementos, escolas ou aproximacións con carácter propio.
Aceptando o feito de que tanto a parcelación lingüística, coma as aplicacións ao ensino das linguas, de calquera manifestación concreta da linguaxe son complementarias, e que se poden entender como representacións con capacidade de desenvolvemento que van do concreto ao abstracto ou ao contrario, debemos estar abertos a considerar as diferenzas que se marcan en ámbolos dous medios a través do diferentes nivéis que nos prestan os mecanismos necesarios tanto para análise prescritiva como para a descritiva.
Neste senso, o estudoso ten que considerar por un lado os procesos de innovación léxica e gramatical e, por outro, os procesos de fosilización ou petrificación aos que se ven sometidos as linguas, buscando a estabilidade comunicatica, a través da interacción do pensamento individual e dun bo número de aproximacións que facilitan o seu desenvolvemento. Deste xeito, aumentan a súa complexidade debido ao número exhaustivo de datos de introspección individual, á evolución dos avances científicos e costumes socioculturais da comunidade e á influencia doutras comunidades contemporáneas ou históricas.
Os datos aos que se fai referencia son de obrigado tratamento tanto para facilitar a comprensión lingüística como para a formulación en calquera das dimensións no ensino das linguas.
Type: Individual Paper
Status: Completed
Publication Info: .Lugo: G.I-1394 Lengua y Cultura. G.I-1394 Lengua y Cultura.Impreso por Unicopia. pp.200.
Add a new paper
Return to Academic Papers main page
Return to Directory of Linguists main page