Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words Onscreen

By Naomi S. Baron

Words Onscreen "explores how technology is reshaping our understanding of what it means to read."


New from Cambridge University Press!

ad

Communication Accommodation Theory

Edited by Howard Giles

Most people modify their ways of speaking, writing, texting, and e-mailing, and so on, according to the people with whom they are communicating. This fascinating book asks why we 'accommodate' to others in this way, and explores the various social consequences arising from it.


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/